Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
място

1. place

(точно определено) spot

(на действие, произшествие) scene; locale

(пространство) space, room

(местоположение) spot, position; locality

(за/на строеж) (building) site

(за лагер, на битка) site

МЯСТО на самолет ground position, fix, (където стои) a parking area, tarmac

МЯСТО на съединение junction

МЯСТО на спойка a junction point, a soldered/welded point

МЯСТО на скъсване break(ing)

геометрично МЯСТО на точките мат. (points) locus

свободно МЯСТО (на мост) blank

МЯСТО за спане sleeping accommodation

МЯСТО за стоене standing-room

МЯСТО за развлечение a place of amusement

МЯСТО за гариране parking place

МЯСТО за реклами advertising space, (на ограда) hoarding

празно МЯСТО (на бланка и пр.) blank space

отдалечено МЯСТО a remote place/spot

живописно МЯСТО a picturesque spot

дворно (и пр.) МЯСТО plot (of ground), lot

на това МЯСТО at that place

МЯСТОто, на което Ботев е бил убит the place at which Botev was killed

всичките деца бяха по местата си all the children were in their places

той е бил на няколко места he has been in several places

връщам книга на МЯСТОто й put a book back in its place, put a book where it belongs

книгата не е на МЯСТОто си the book is not in its place, the book is not where it belongs

ходя от МЯСТО на МЯСТО move from place to place

сменяме си местата change places (with s.o.)

ходя по разни места go places

слагам всичко на МЯСТОто му put things in their proper places

разглеждам интересните места (на селище и пр.) go sightseeing

един куршум го уби на МЯСТО a bullet killed him on the spot

правя нещо на самото МЯСТО do s.th. on the spot

разследвам на МЯСТО make an on the spot investigation

няма МЯСТО да се обърнеш there is no room to turn in, there is no room to swing a cat

тук има много МЯСТО there's plenty of room here

в колата/куфара има МЯСТО there's plenty of room in the car/suitcase

в колата няма МЯСТО there's no room in the car

правя МЯСТО на някого make room for s.o.

по липса на МЯСТО for want of space

масата заема много МЯСТО the table takes up a lot of room/space

напишете името си на означеното МЯСТО write your name in the space indicated

хората no тези места the people hereabouts, the people in these parts

по места locally

2. (a кола, театър) seat, place

(в параход, спален вагон) berth

(в парламент) seat

в театъра има места за 300 души the theatre is seated for 300, the theatre seats 300

ангажирам/запазвам/резервирам МЯСТО book a seat/place

седнете по местата си, заемете местата си take your places/seats

3. (момент в развитието на разказ п пр.) point, (част от текст) passage

4. (служба) place, job, office, situation, position, разг. crib

вакантно МЯСТО vacancy

стоя на челно МЯСТО hold a high office/position

болно МЯСТО tender/sore place/spot

слабо/уязвимо МЯСТО a weak spot/point; foible; a tender/raw/sore spot; heel of Achilles; a blind side

топличко/изгодно МЯСТО a place in the sun

МЯСТОто и датата the where and the when

отходно МЯСТО lavatory, toilet, съкр. W.C. (в лагер) latrine

отивам на едно МЯСТО go to the lavatory/toilet

на първо МЯСТО in the first place; first(ly); to begin with

на второ МЯСТО (при изброявам) second(ly), in the second place

класирам се на първо МЯСТО, заемам първо МЯСТО rank first, sl. take the bun/biscuit, ам. take the cake

на МЯСТОто на in (s.o.'s) stead/place, as a replacement of (s.o.)

кой ще работи на МЯСТОто на Х? who is to replace X? who will be doing X's job?

ако бях на твое МЯСТО if I were you, if I were in your place/shoes/boots

постави се на мое МЯСТО put yourself in my place/position


Търсената дума е намерена