Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мушвам

муша, мушна 1. poke, push, thrust, jab, job, jog, prod (s.th., at s.th.)

(еднократно) give a poke/push/thrust/jab

(с лакът) nudge

МУШВАМ някого в ребрата dig/prod s.o. in the ribs

2. (пъхвам) stick, thrust, shove, jab, plunge, run, tuckin, into, through)

(незабелязано) slipinto)

МУШВАМ глава под крилото си tuck o.'s head under o.'s wing

МУШВАМ нещо под мишница tuck s.th. under o.'s arm

МУШВАМ ръце в джобовете bury/plunge o.'s hands into o.'s pockets

тя му мушна парите в ръката she thrust the money into his hand

мушнал съм го някъде I've stuck it away somewhere

МУШВАМ си носа вж. нос

3. (прибирам) tuck (away)

(слагам) stick/shove/put away

4. (забивам-кама и пр.) stick

(промушвам-с кама, нож) stab, (с копие) spear

(бодвам-с игла и пр.) prick (s.th. with a pin, etc.)

(с рога) gore

(с остен) goad

(бутвам с глава-за овен и пр.) butt (at s.o.)

(на шиш) spit

МУШВАМ нещо с игла stick a pin into s.th.

МУШВАМ някого с нож в гърба stick a dagger into s.o.'s back

МУШВАМ ce slip/sneak in; slip, sneak (into s.th.)

(светкавично бързо) whisk (into) (провирам се) squeeze (through)

МУШВАМ се в леглото slip into bed

той се мушна в тълпата и изчезна he slipped into the crowd and disappeared


Търсената дума е намерена