Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мнение

opinion (за of, по on), view, thought(s); persuasion, judgment; verdict

обществено МНЕНИЕ public/popular opinion, climate

общото МНЕНИЕ е, че the general feeling is that

МНЕНИЕ, което се споделя от всички a generally shared view

въпрос на МНЕНИЕ a matter of opinion

ще ти кажа МНЕНИЕто си по въпроса I'll tell you my thoughts on the matter

по мое МНЕНИЕ in my opinion/judgment, to my mind, to my thinking

по мое лично МНЕНИЕ in my private opinion

според моето скромно МНЕНИЕ in my poor opinion

на МНЕНИЕ съм, че be of the opinion that, take the view that

на същото МНЕНИЕ сме be of the same mind, be of a mind, see eye to eye

на вашето МНЕНИЕ съм I am one with you

имам друго МНЕНИЕ I think otherwise

на различни мнения сме с be at variance with, take different views, not see eye to eye

не може да има две мнения по въпроса there are no two ways about it

давам МНЕНИЕ за give o.'s opinion on, pass judgment on, pass a judgment/a verdict on

съставям си МНЕНИЕ за form an opinion on, разг. size up

съставям си МНЕНИЕ за някого appraise s.o., разг. have/get/know/take the length of s.o.'s foot

променям си МНЕНИЕто change o.'s opinion, think better

вземам и друго МНЕНИЕ get an outside opinion

никой не ти иска МНЕНИЕто you may keep your remarks to yourself

особено МНЕНИЕ reservation; protest (in writing)

(отразено в протокол) a minute of dissent

оставам на особено МНЕНИЕ make reservations, record o.'s dissent

имам добро/високо МНЕНИЕ за have/hold a high opinion of, think highly/much/well/sl. no end/the world of

имат добро МНЕНИЕ за него he is highly spoken of

имам високо МНЕНИЕ за себе си have a high opinion of o.s., have a good conceit of o.s., presume, fancy o.s., think no end of o.s., разг. think no small beer of o.s.

нямам особено добро МНЕНИЕ за not think much of, not hold of much account

имам лошо МНЕНИЕ за have a low opinion of, think little/nothing/meanly/badly/poorly of, have no opinion of

изразявам МНЕНИЕто на speak for


Търсената дума е намерена