Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
менявам - непозната дума, може би имахте предвид минавам, меня вам или вменявам

минавам

1. (движа се край, през) go/walk (past, by, through), pass (by, through)

(при манифестация) march past

(тържествено) sweep (past, by, out, in. up)

(съвсем близо) shave

моля, позволете ми да мина please allow me to pass

той мина край мен he walked past me, he passed me

случайно минах край тях I happened to pass their house

тя погледна минавайки she looked in when passing

минах през вратата I walked in/out at the gate

(no мост) go over, cross (a bridge)

(през река, граница) cross, pass

(през препятствие) get over

(за път) lie/lead through (across, along)

пътят минава през гора/блатиста местност/долина the road lies/leads through a wood/across a swamp/along a valley

(за граница) run

(простирам се край) run by

пътят минава край морето the road runs by the sea

МИНАВАМ под under-run

мини да ме вземеш come and fetch me

2. (прекарвам през, по, повтарям) run through, pass

(зеленчуци и пр. през сито) pass

минах го на машина I ran it through the machine

МИНАВАМ... с прахосмукачката run the vacuum cleaner over...

МИНАВАМ с две/три води wash (s.th.) in two/three waters

минах го с още една боя I gave it another coat of paint

минах урока още веднаж I read the lesson over/through once again, I reread the lesson

(туширам и пр.) go over (a drawing etc. with ink)

3. (променям, сменям-тема и пр.) pass (от from, на to); swing (from... to)

МИНАВАМ от тема на тема (несвързано) meander

4. (преминавам към/на) go on to, pass on to

минете на следващия въпрос pass on to the next question

(към друга страна, неприятел) go over to

МИНАВАМ на страната на противника go over to the enemy/the other camp, воен. desert to the enemy

МИНАВАМ в забвение pass into oblivion/limbo, be forgotten

МИНАВАМ в офанзива take/assume the offensive

5. (изпит) pass, get through

МИНАВАМ в по-горен клас get o.'s remove, go up a form

с колко мина? what are your marks/grades this year?

едва МИНАВАМ изпит scrape through an examination

МИНАВАМ през цензурата pass the censor

6. (преминавам в чуждо владение и пр.) pass into (the hands of), change hands

7. фин. МИНАВАМ по сметка refer/charge to the account of, place to the credit of

8. (за време) pass, elapse, go (by)

(незабелязано) slip away/by

не минаха и пет минути within five minutes, in less than five minutes

не мина много време и soon after that, not long after that

минава 9 часа it is past 9 o'clock

мина един час an hour went by

да мине времето to kill the time, to while away the time

мина доста/много време, докато го хванат it was some time/quite a long time before he was caught

рядко минава седмица a week rarely goes by

времето мина (изтече) time is up

мине не мине една седмица every week or so

минало му е времето it's out of date, it has had its day

срокът още не е минал the term has not yet expired

9. (за болест, настроение, нещо лошо) pass, be over

(постепенно) pass off

(за яд и) cool

(за мода) go out, be out

мина ми хремата/ядът my cold/anger is over, I've lost my cold/anger

ще ти мине (ядът и пр.) you'll get over it

ще мине it'll pass

и по-лоши неща са минавали, ще мине и това worse things have passed and so will this

мина се и тая so that's over (thank goodness)

болката минава the pain is passing off

модата на големите шапки мина large hats have gone out/are out

10. (протича) be. come off, go off

как мина урокът? how was the lesson?

как мина ваканцията? how did you spend your