Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
крак

leg

(само стъпалото) foot (pl. feet)

(на костенурка, пингвин и пр.) paddle

преден КРАК foreleg

заден КРАК hindleg

(на маса и пр.) leg

големи КРАКа sl. battleships

дълги КРАКа sl. stilts

тънки КРАКа cat-sticks, broomsticks

деформиран КРАК (от рождение) club-foot, clubfoot

на КРАК (прав) standing, (набързо) hastily, quickly

обядвам на КРАК have a quick lunch, have a stand-up meal

на КРАК съм be standing, be on o.'s feet/legs, (след болест) be out/up and about, (след спане) be up, be astir/stirring

изправям на КРАК (болен) bring round/through, (паднал) help s.o. to his feet

вдигам на КРАК прен. rouse, raise the alarm

всички се вдигнаха на КРАК everybody was roused

стъпвам на КРАКата си (оправям се здравословно, финансово) be/get on o.'s feet/legs again

(ставам самостоятелен) stand on, o.'s own legs, find o.'s feet

дойде ми на КРАКа he came personally, he came hat in hand

ставам някому на КРАКа rise to o.'s feet deferentially

стоя някому на КРАКа wait on s.o. hand and foot

чака да му го донесат на КРАКа he wants it brought on a platter

чувствувам, че ми се подкосяват КРАКата feel o.'s knees give (way) beneath one

КРАК връз КРАК with o.'s legs crossed, cross-legged

мятам КРАК връз КРАК cross o.'s legs

останах без КРАКа, откъснаха ми се КРАКата I was dead beat, I was on my last legs, my legs wouldn't hold me

тичам колкото ми КРАКата държат run as fast as o.'s legs will carry one

в КРАК in step

вървя в КРАК с be/keep in step with (и прен.), прен. и keep abreast of/with

вървя в КРАК (угоднича) toe the line

вървя в КРАК с времето move with the times, keep abreast of the time

не съм в КРАК с be/fall out of step with, step out of line

с КРАКата напред with o.'s feet foremost, feet foremost

с КРАКата нагоре upside down, topsyturvy

клатят ми се КРАКата прен. my position is shaky, I am tottering (before a fall)

правя нещо с КРАКата си make a mess of s.th.

клатя си КРАКата dangle o.'s legs, прен. kick o.'s heels

от глава до КРАКа from top/tip to toe

на четири КРАКa on all fours

ходя на четири КРАКа crawl on all fours

турям/слагам някому КРАК trip s.o. up (u прен.), прен. и put a spoke in s.o.'s wheel

с един КРАК в гроба on the brink of the grave, ам. sl. on the blink

КРАКът ми няма да стъпи вече в къщата му I will never set foot in his house again, I will never cross his threshold again


Търсената дума е намерена