Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
имбецилче - непозната дума без предложения за замяна

име

1. name

(название) appellation

собствено ИМЕ а proper/Christian/given/first name

фамилно ИМЕ surname, a family name

моминско ИМЕ a maiden name

известен съм под ИМЕто go by the name of

попълвам с трите ИМЕна write down o.'s full name

давам ИМЕ на name

викам някого по ИМЕ call s.o. by name

ние си говорим на ИМЕ we call each other by our Christian names

на ИМЕ Петър called Peter, Peter by name

той е известен под ИМЕто he goes by the name of

нося ИМЕто на дядо си be named/called after o.'s grandfather

нося ИМЕто си от take o.'s name from

носим едно и също ИМЕ we both bear the same name, he/she is my namesake

познавам някого по ИМЕ know s.o. by name

от ИМЕто на жена ми on behalf of my wife, on my wife's behalf; in the name of my wife

имотът е на мое ИМЕ the property is in my name

в ИМЕ то на закона in the name of the law

нека да наричаме нещата със собствените им ИМЕна let us call things by their proper names; let us call a spade a spade

изкарвам ИМЕ на някого nickname s.o.

остава ми ИМЕ be nicknamed, the name sticks

да не ми е ИМЕто Х, ако I'm a Dutchman if

2. (известност) reputation, name

създавам си добро ИМЕ make a good name for o.s.

win/make o.s. a name

човек с добро ИМЕ a man of high repute, a reputable man

най-големите ИМЕна в областта на музиката the greatest names in music

учен с ИМЕ a renowned scientist, a scientist of repute

излиза ми ИМЕ have/get a bad reputation/name

3. noun, substantive