Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изразявам

1. express, voice, give expression/voice/utterance to

ИЗРАЗЯВАМ с жестове express in gestures

ИЗРАЗЯВАМ с думи put into words

ИЗРАЗЯВАМ с дела express in/by deeds

реч, която изразява... a speech expressive of...

думи, които не изразяват нищо wolds that convey nothing

нямам думи да изразя words fail me to express

2. (за лице, фигура, жест п пр.) show, betoken, manifest, betray

това изразява истинското положение this shows reveals/manifests the real state of affairs

лицето му изразява болка his face betrays pain

ИЗРАЗЯВАМ ce express o.s.

(проявявам се) find expression (in); become apparent/manifest, show/manifest o.s.

не знам как да се изразя I don't know how to put it (into words)

лошо се изразих that isn't what I meant, I put it badly

общото недоволство се изрази в стачка the general discontent found expression in a strike


Търсената дума е намерена