Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изкльопам - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

изключвам

1. (отстранявам) expel (от from); turn out (of)

(временно) suspend

(адвокат от колегия) disbar

(от права и пр.) debar (s.o. from s.th.)

ИЗКЛЮЧВАМ от състезание disqualify

ИЗКЛЮЧВАМ от списъка strike off the list

като изключим присъствуващите (the) present company excepted

без да изключваме... not excepting..., taking due account of...

трябва да изключим тази възможност we must discount this possibility

като изключим всичко това barring all this

2. (не допущам) exclude, eliminate, shut out (от from)

(нещо да е станало) rule out

(от обмисляне, разискване и пр.) bar

(предотвратявам, правя невъзможно) preclude

това изключва всички други възможности this excludes all other possibilities

за да изключим всички съмнения (so as) to preclude all doubt

3. тех., ел. switch/turn off

(чрез кран) shut/turn off

ИЗКЛЮЧВАМ телефона си disconnect o.'s telephone

ИЗКЛЮЧВАМ мотора shut off/stop the engine

не ИЗКЛЮЧВАМ мотора leave the engine running

взаимно изключващи се mutually incompatible