Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изкарвам

1. (изваждам) take/bring/carry out

(издърпвам) pull out

(изгонвам) drive/turn out

(от квартира) evict, eject, move out, разг. kick out

ИЗКАРВАМ петно remove a spot

ИЗКАРВАМ из строя вж. строй

ИЗКАРВАМ добитък на паша вж. извеждам

2. (печеля) earn, make; get

ИЗКАРВАМ някоя и друга пара turn an honest penny

ИЗКАРВАМ добри пари make good money

ИЗКАРВАМ си хляба/прехраната make a living, make o.'s living

едва си ИЗКАРВАМ прехраната earn just enough to keep body and soul together; eke out a poor existence, scrape a living, get/jog along

3. (завършвам) finish, complete; be through with; get (s.th.)over

ИЗКАРВАМ докрай bring to a close/to an end

ИЗКАРВАМ военна служба serve o.'s time/term in the army, do/finish o.'s military service

4. (изготвям, правя) turn out, produce, make

(подготвям специалисти и пр.) turn out

ИЗКАРВАМ един костюм от три метра плат make a suit out of three metres of cloth

5. (представям като) make out (to be)

той не е такъв глупак, какъвто го изкарват he is not such a fool as people make out; he is not the fool that they say he is

ИЗКАРВАМ някого крив lay the blame on s.o.; put s.o. in the wrong

ИЗКАРВАМ черното бяло talk black into white

6. (прекарвам време) spend, stay

изкарахме там едва седмица we spent a week there, we stayed there for a week

7. (болест) have; pull through, get over

(трае) last out, do

(за човек-живее) live through, last

палтото ще изкара още една година the coat will do for another year

едва ли ще изкара нощта he'll hardly live through the night

децата изкараха скарлатина the children had scarlet fever

ще изкара (болестта) he'll pull through

8. (прораствам) shoot forth, sprout; grow

детето изкарва зъби the child is teething/cutting teeth

9. (билет, документ) get, obtain, procure

ИЗКАРВАМ си билет buy/get a ticket

ИЗКАРВАМ разрешителна take out a permit/licence, get/obtain a permit/licence, have a licence/permit issued

ИЗКАРВАМ из търпение exasperate

това може всекиго да изкара из търпение it is enough to try the patience of a saint

ИЗКАРВАМ някого във от себе си put s.o. beside himself; drive s.o. mad

тя си изкара яда на него she worked off her bad temper on him, she took it out of/on-him

ИЗКАРВАМ душата на някого вж. душа

ИЗКАРВАМ ума/акъла на някого scare/frighten s.o. out of his wits

ИЗКАРВАМ някому нещо през носа make s.o. pay through the nose

ИЗКАРВАМ на снимка take a picture of

ИЗКАРВАМ на показ put on show/display

ИЗКАРВАМ на бял свят вж. бял

ИЗКАРВАМ от калта save from the gutter

ИЗКАРВАМ мода set up a fashion

може би ще изкараме с това perhaps we can manage with/on that

тези пари ще ме изкарат през зимата this money will be enough for the winter/will carry me through the winter

той си изкара парите от това he got his money's worth out of it

изкарва ме два пъти на ден have two movements of the bowels a day


Търсената дума е намерена