Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
избесване - непозната дума за речника

избивам

1. (мляко и пр.) churn up

2. (убивам) kill off, slaughter, massacre

избиват се за тази книга there is a great rush on that book

3. (изваждам с удар) knock/drive out

(зъб) knock out, smash

не мога да избия това от главата си I can't get this out of my head

ИЗБИВАМ глупости от главата на някого knock stupid ideas out of s.o.'s head

вратарят изби топката (при футбол) the goal-keeper cleared the ball

4. (излиза, показва се) come up

(за цирей и пр.) come to a head

изби ме пот I broke out into a sweat

изби го червенина he blushed scarlet, he blushed all over

5. ИЗБИВАМ на/в turn into

смехът й изби в плач her laughter turned into ears

това избива на мошеничество this looks like trickery

не се знае накъде ще избие тази работа we don't know what turn this affair will take

6. избива ме на

избива ме на плач feel like crying

избива го на лудост he has fits of madness

избива го на поезия he is a bit of a poet

избива го на кавга he is (always) ready to pick a quarrel

ИЗБИВАМ чивия разг. make up (for losses)

клин клин избива вж. клин