Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
защипване - непозната дума за речника

защита

1. protection, defence (против against)

(срещу хули, обвинения и) vindication

(гаранция) safeguard (срещу against, на for)

средство за ЗАЩИТА s.th. to defend/protect o.s. with, a means of defence, воен. a defensive weapon

в ЗАЩИТА на поезията in defence of poetry

може да се каже в негова ЗАЩИТА, че in his defence it may be said that

излизам в ЗАЩИТА на speak in defence of, take up the cudgels for

поемам нечия ЗАЩИТА defend s.o., protect s.o., take up s.o.'s cause

търся (нечия) ЗАЩИТА seek s.o.'s protection

под ЗАЩИТАта на юр. under the protection of

чистата съвест е най-добрата ЗАЩИТА срещу клевети ад easy/pure conscience is the best protection against slanders

ЗАЩИТА на дипломна работа defence of a graduation/diploma work/paper

2. юр. воен., сп. defence

ЗАЩИТА-та поиска да бъдат призовани нови свидетели the defence/the council for the defence demanded that new witnesses be summoned

свидетели на ЗАЩИТАта юр. witnesses for the defence

слаба ЗАЩИТА a weak defence

играя в ЗАЩИТА (за играч) сп. be a (full) back

тимът игра в ЗАЩИТА the team played a defensive game

3. (прикритие) cover, shelter