Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заизправям - непозната дума, може би имахте предвид изправям, за изправям или заправям

изправям

1. (поставям вертикално) set up straight, set/stand upright

stand
(срещу, на against, on)

ИЗПРАВЯМ пред съд arraign, bring before the court, put on trial, bring to court//trial

изправен съм пред съда face trial

изправи чадъра си до стената stand your umbrella against the wall

2. (нещо криво) straighten (out), make/put/set straight

(кост, навехнато) set

3. (поправям) correct, make good; rectify; redress

(отстранявам повреда) repair

(в морално отношение) reform

ИЗПРАВЯМ неправда redress a wrong

ИЗПРАВЯМ грешка correct/rectify a mistake

4. ел. rectify

рад. detect

ИЗПРАВЯМ се stand/get up, rise

(след сядане и пр.) straighten up, sit up straight

ИЗПРАВЯМ се на крака rise to o.'s feet. stand up

(за кон) rear

ИЗПРАВЯМ се с целия си ръст draw o.s. up, rise to o.'s full height/stature

косата, ми се изправи

5. my hair stood on end; I was horrified

6. my hair uncurled, my hair went out of curl

ИЗПРАВЯМ ce пред съда stand before the court; face trial

ИЗПРАВЯМ се срещу врага confront/face the enemy

ИЗПРАВЯМ се пред дилема be faced/confronted with a dilemma, face a dilemma, be on the horns of a dilemma

помагам някому да се изправи help s.o. up

изведнаж той се изправи пред нас suddenly he stood before us