Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
забелязвам

1. (поставям белег) mark

2. (долавям, виждам) notice, perceive, make out, be/become conscious/aware of, spot; catch sight of, detect, spy

ам. разг. get/be wise to

воен. мор. spot

забелязах, че в залива има две лодки I noticed two boats in the bay

не ЗАБЕЛЯЗВАМ fail to notice, miss, overlook

не бивам забелязан от някого escape s.o.'s notice

сигурно ще забележат нашето отсъствие we are sure to be missed

бързо ЗАБЕЛЯЗВАМ грешките на другите be quick at spying the faults of others

3. (обръщам внимание) observe, note

забележете добре, аз не казах това! I didn't say so, mind you! забележи! note! nota bene!

4. (правя забележка) remark, observe. notice, note

позволявам си да забележа (да кажа една дума) venture/hazard a remark

може да се забележи, че it may be remarked that

ЗАБЕЛЯЗВАМ се be seen/noticeable, become noticeable

ЗАБЕЛЯЗВАМ си note (down), take note, jot down


Търсената дума е намерена