Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
за

1. предл. (полза) for

направих го ЗА него I did it for him

ЗА кого е това? who is that for?

три на два ЗА нас (спортен резултат) two to three for us

аргументи ЗА и против arguments pro and con

гласувам ЗА предложението vote for the proposal

2. (посока, цел на движение) to, for

пътувам ЗА Варна I am going/travelling to Varna

заминавам ЗА Англия I am leaving for England

влакът ЗА Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train

3. (времетраене, определен период, момент), in, for, till

ще свърша тази работа ЗА един ден I shall do this work in a day

не може да се свърша ЗА един час it can't be done in an hour

заседанието се отложи ЗА утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday

ЗА колко време ще стигнем? how long will it take us to get there?

ЗА кога го искаш? when do you want it for?

ЗА последните пет години during the last five years

4. (времетраене като цел на действие) for

взехме храна ЗА два дни we took enough food for two days

дойдох ЗА една седмица I came for a week/on a week's visit

5. (предназначение на предмет) обик. без предл.; for

четка ЗА зъби tooth-brush

чаша ЗА вода drinking-glass, tumbler

чаша ЗА вино wineglass

чаша ЗА чай tea-cup

вода ЗА пиене drinking water

това е ЗА тебе this is for you

купих го ЗА подарък I bought it for a present

6. (цел на действието) to (c inf.), to, for

отивам ЗА хляб I'm going to get bread

време е ЗА вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner

време е ЗА лягане it's time to go to bed, it's bedtime

не ЗА това дойдох тук that's not what I came here for

готови сме ЗА път we are ready to start

ЗА тази цел to this end, for the/this purpose

7. (въвежда предложно допълнение) of, about, for, to, без предлог

мисля/говоря ЗА нещо think/speak about/of s.th

ЗА какво говорите? what are you talking about?

спомням си ЗА нещо remember s.th.

напомням ЗА remind of

женя се ЗА някого marry s.o.

годявам се ЗА някого get engaged to s.o.

копнея ЗА нещо/някого long for s.th./s.o.

жал ми е ЗА нещо/някого be sorry for s.th./s.o.

тревожа се ЗА децата be worried about the children

8. (въвежда сказуемно определение) без предл.; for

той бе избран ЗА секретар he was elected secretary

ЗА глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool?

ЗА какво ме вземате? what are you taking me for? what do you think I am?

9. (това, за което хващам нещо) by, on, to

тя водеше детето си ЗА ръка she led the child by the hand

държа се ЗА перилата hold on to the bannister, hold the rail

10. (причина) for

той бе награден ЗА добрата си работа he was rewarded for his excellent work

съдят го ЗА убийство he is being charged for murder

11. (цена, размяна) for

тя купи роклята ЗА десет лева she bought the dress for ten levs

плащам ЗА работата pay for the work

той размени писалката си ЗА три нови книги he exchanged his pen for three new books

търг ЗА (някаква сума) a contract worth

марки ЗА един лев а lev's worth of stamps

12. (за кой път се върши нещо) for

той го направи ЗА първи път he did it for the first time

ЗА първи път опитвам... I've tasted... for the first time

13. (от гледище на) to in

ЗА мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible

това е ново ЗА мене this is quite new to me

това е важно/интересно/полезно ЗА нас it is of importance/interest/use to us

14. (за уречена област иди сфера на дейност) for, of

отговарям ЗА be responsible for; be in charge of

15. предст. (начало на действие) start, beginger. и с inf.)

ЗА броявам begin counting/to count

ЗА жълтявам begin to look yellow

ЗАвайквам се start moaning, set up a howl/wail

ЗАвързвам спор enter on/start an argument

16. (образува глаголи от свършен вид означава действие извършено докрай) out, up, down

ЗА писах адреса I wrote down the address

ЗАвинтих бурмата I drove the screw home

ЗА топлих водата I heated (up) the water

той ЗАзубри урока he swatted/has swatted up the lesson

ЗАкръглям цена round off/out a price

раната ЗАздравя the wound has healed

17. (преминаване в ново състояние, образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en,-ify, be-

обременявам become pregnant

ЗАмърсявам make dirty, soil; befoul

ЗАгрозявам uglify

ЗАякчавам strengthen, consolidate

ЗАмъглявам прен. bedim


Търсената дума е намерена