Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
животец - непозната дума, може би имахте предвид животи (живот), жив отец или живец

живот

1. life; the vital spark

възникване на ЖИВОТа на земята the origin of life on earth

давам ЖИВОТ на give life/birth to

давам нов ЖИВОТ reinvigorate

връщам към ЖИВОТ restore to life

той ни спаси ЖИВОТа he saved our lives

между ЖИВОТа и смъртта between life and death, within an inch of death

борба на ЖИВОТ и смърт a life-and-death struggle, a war/fight to the death/to the knife, a mortal combat

боря се на ЖИВОТи смърт fight for dear life

въпрос на ЖИВОТ и смърт a matter of life and death

борба за ЖИВОТ a fight/struggle for life/existence

свършвам с/слагам край на ЖИВОТа си put an end to o.'s life

ЖИВОТ и здраве да е God willing, if all goes well

2. (жизненост) life, vitality, energy

изпълнен с ЖИВОТ full of life/а.м. pep, brimming over with life/vitality

лице, лишено от ЖИВОТ a face devoid of animation

3. (период) life, lifetime

застраховка за ЖИВОТ a life insurance

до ЖИВОТ till o.'s death, as long as one lives

за цял ЖИВОТ for life, until death, for the term of o.'s life

през ЖИВОТа си in/during o.'s life(time), through life, through o.'s life span

през целия си ЖИВОТ in all o.'s born days, in all o.'s life/days

той цял ЖИВОТ работи върху това it was his lifework, he worked on it all his life

прекарвам ЖИВОТа си spend o.'s life

4. (биография) life

ЖИВОТът на великите хора the lives of the great/of great men

5. прен. (съществувание) life, existence; the world

начин на ЖИВОТ a way of life

няма ЖИВОТ life is hard

няма ЖИВОТ за мен I'm done for, it's all over with me

товаЖИВОТ ли е? it's a dog's life

какъв ЖИВОТ се живееше тогава those were'(good) times

това е ЖИВОТът such is the world, that's life; such is life

успявам в ЖИВОТа get on in life; rise in the world

6. (начин на живеене) life, living

заседнал ЖИВОТ а sedentary life

редовен ЖИВОТ regular habits, a regular way of life

водя редовен ЖИВОТ lead a regular life, keep regular hours

водя безпътен ЖИВОТ live a dissipated life, fling o.'s cap over the mill

водя скромен ЖИВОТ live in a small way

удрям го на ЖИВОТ go on the burst, burn the candle at both ends. go the pace

разпуснат ЖИВОТ loose living

приятен ЖИВОТ a pleasant life; cakes and ale

това не е ЖИВОТ за човек като тебе this is not a fit life for you

започвам нов ЖИВОТ start a new life, turn over a new leaf

7. (икономически условия) cost of living

ЖИВОТът поскъпва the cost of living is rising

условия за ЖИВОТ living conditions

икономическият ЖИВОТ на страната the country's economic life

8. (действителност) life, real life, reality

това рядко се среща в ЖИВОТa it is rarely met with in (real) life

литературата трябва да отразява ЖИВОТа literature must reflect life/reality

9. (сговор) agreement, harmony

няма ЖИВОТ с тях they are hard to get on with

средства за ЖИВОТ livelihood, means of subsistence

гледам си ЖИВОТa take good care of o.s.

те са хора на ЖИВОТа they like to live it up, they indulge themselves

свършил с ЖИВОТа си dead to the world. животворен life-giving; invigorating