Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
живея

1. live (и прен.); be alive

живял едно време once upon a time there lived

не му се живее he is tired of life

ЖИВЕЯ втори живот it was a narrow escape/a close squeak

да живее... long live..., разг. three cheers for...

да живееш сто години! may you live to be a hundred

няма да ЖИВЕЯ с орлите life is short, I won't live for ever

2. (пребивавам) livein), reside (in, at)

(временно) be living, be staying

ЖИВЕЯ на улица Х номер 25 I live at 25, X Street

ЖИВЕЯ на петия етаж I live on the fifth floor

ЖИВЕЯ на тази улица I live in that street

ЖИВЕЯ на село/в град I live in the country/in a town

ЖИВЕЯ при родителите си I live with my parents

ЖИВЕЯ в две стаи I occupy/inhabit two rooms

живеем на тясно we live in crowded conditions

ЖИВЕЯ в една стая с него we share a room with him; we room together

ЖИВЕЯ под наем be a tenant, rent o.'s home

къща, в която ЖИВЕЯт работници под наем a house tenanted by workers

5. (съществувам по даден начин) live

ЖИВЕЯ със спомени live in the past, live on o.'s memories

ЖИВЕЯ с илюзии live with o.'s illusions; live in a fool's paradise

ЖИВЕЯ с надежда hope, be hopeful

ЖИВЕЯ редовен живот lead a regular life; keep regular hours

ЖИВЕЯ хубаво/щастливо live a happy life

ЖИВЕЯ безгрижно/весело lead a carefree/gay life

ЖИВЕЯ самотно lead a solitary existence/life

ЖИВЕЯ като куче lead a dog's life

ЖИВЕЯ както намеря за добре live as I think fit

добре си ЖИВЕЯ I have nothing to complain of

ЖИВЕЯ с някого (спогаждам се) get along with s.o.

(имам полови връзки с) live with s.o.

ЖИВЕЯт като куче и котка they lead a cat and dog life

ЖИВЕЯ с чужди жени разг. womanize, be a womanizer

с него не може да се живее he makes life intolerable; he is hard to get on with

ЖИВЕЯ скромно live in a small way

ЖИВЕЯ оскъдно, ЖИВЕЯ тежък живот lead a hard life, live rough

ЖИВЕЯ в нищета live in poverty/destitution

ЖИВЕЯ на широко/на широка нога live at a high rate, live in a grand style

ЖИВЕЯ богато be/live/lie in clover, live off the fat of the land

имам от какво да ЖИВЕЯ have enough to live on/upon

ЖИВЕЯ от труда си live by o.'s work/by working, live on o.'s own earnings, keep o.s.

ЖИВЕЯ от заплатата си live on o.'s salary

едва живее с тази заплата he can hardly еxsist on this salary

ЖИВЕЯ от перото си live by o.'s pen, earn o.'s living by writing

ЖИВЕЯ чрез мошеничество live by o.'s wits

ЖИВЕЯ на гърба/за сметка на някого live on s.o.

ЖИВЕЯ от подаяния live on charity


Търсената дума е намерена