Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
естерификация - непозната дума без предложения за замяна

естествен

1. (който се отнася до природата) natural

ЕСТЕСТВЕНа история natural history

ЕСТЕСТВЕН подбор natural selection

ЕСТЕСТВЕНа среда биол., зоол. habitat, station; home-range

2. (природен, самороден, неподправен) natural; real; true to life

ЕСТЕСТВЕНa вълна natural/real wool

ЕСТЕСТВЕНa коприна real silk

ЕСТЕСТВЕНa гора wild wood, natural growth of timber

земя в ЕСТЕСТВЕНия си вид land in its natural state

ЕСТЕСТВЕН цвят (на лице) natural complexion

ЕСТЕСТВЕНият цвят на... е the natural colour of... is

ЕСТЕСТВЕНa красота native beauty

умирам от ЕСТЕСТВЕНа смърт die a natural death

в ЕСТЕСТВЕНа величина/големина as large/big as life, full-/life-size(d)

3. прен. (непринуден) natural, unaffected; unceremonious

ЕСТЕСТВЕНa поза a natural pose

ЕСТЕСТВЕНo държане a natural manner

това е ЕСТЕСТВЕНo нещо this is quite natural

нещо ЕСТЕСТВЕНo a matter of course