Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
език

1. анат. tongue

обложен ЕЗИК а coated/furred tongue

надебелен ЕЗИК a thick tongue

възпаление на ЕЗИКа мед. glossitis изплезихме езици, докато се качим до върха we were done up/all in/dog tired/dead beat by the time we reached the top

не мога да си преобърна ЕЗИКа да го произнеса/изрека I can't get my tongue round it

на ЕЗИКа ми е have s.th. on the tip of o.'s tongue

каквото му е на ума, това му е на ЕЗИКа he wears his heart on his sleeve

изплъзна ми се от ЕЗИКа it slipped out, I never meant to say it

идваше ми да си отхапя ЕЗИКа I could have bitten my tongue off

глътвам си ЕЗИКa be struck dumb, be scared to death, be dumbfounded; lose o.'s tongue

вързан в ЕЗИКа tongue-tied

развързвам си ЕЗИК а loosen o.'s tongue

преплита ми се ЕЗИКa stammer, falter, become tongue-tied

сърби ме ЕЗИКа be itching to speak

чеша си ЕЗИКa wag o.'s tongue

държа си ЕЗИКа hold o.'s tongue, keep a still tongue in o.'s head, bridle/curb o.'s tongue, put a bridle/curb on o.'s tongue

дръж си ЕЗИКа hold your tongue! hold/stop your jaw! (бъди no-учтив) keep a civil tongue! остър ЕЗИК a sharp/biting tongue

злите езици evil tongues, slanderers

злите езици разправят, че gossip has it that

ЕЗИКът няма кости, а кости троши the tongue is sharper than any sword

2. тех. tongue; pawl; catch

(на обувка) tongue

(на камбана) clapper, tongue (of a bell), jinglet

огнени езици tongues of flame

във формата на ЕЗИК tongue-shaped

3. (реч) speech

(на даден народ) language, tongue

пренебр. lingo

матерен ЕЗИК a mother tongue

роден ЕЗИК o.'s own/native language, vernacular

народен ЕЗИК vernacular

на народен ЕЗИК in the vernacular

писмен ЕЗИК a written language

говорим ЕЗИК a spoken language

разговорен ЕЗИК everyday/conversational/colloquial speech

литературен/книжовен ЕЗИК а literary language

неофициален ЕЗИК slang

на прост/ясен ЕЗИК in simple phrase, (put) in simple language, in plain English

държа остър ЕЗИК speak sharply

имам груб ЕЗИК be rough-spoken

мръсен ЕЗИК bad/foul language

приличен ЕЗИК а clean tongue

държа лош/грозен ЕЗИК be rude/impudent, speak roughly

що за ЕЗИК! that's no way to talk! ЕЗИК на глухонемите finger/sign language

чужд ЕЗИК a foreign language

модерни/древни езици modern/ancient languages

живи/мъртви езици living/dead languages

славянски/германски/романски езици Slavonic, Slavic/Germanic/Romance languages

той говори добре чужди езици he is a good linguist, he is good at languages

той лошо говори чужди езици he is a bad/poor linguist

4. (изразни средства) language

(стил) style

(идиом) idiom, parlance

(на документ) wording

(жаргон) jargon, cant, lingo

ЕЗИКът на Ботев the language of Botev, Botev's style

изящен ЕЗИК elegant style; a felicity of phrase

точен ЕЗИК precise language, verbal accuracy

вестникарски ЕЗИК journalese, newspaperese

канцеларски ЕЗИК official language

канцеларски български/английски и т. н. ЕЗИК Committee English/Bulgarian etc.

ЕЗИКът на сцената the language of the stage

в правния/моряшкия/военния и т.н. ЕЗИК in legal/nautical/military etc. parlance

научен ЕЗИК learned/scholarly language

на ЕЗИКа на математиката/науката in terms of mathematics/science

филмов ЕЗИК film idiom

общ ЕЗИК прен. common ground, a common language

не можахме да намерим общ ЕЗИК we talked at cross purposes


Търсената дума е намерена