Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
егрекчанин - непозната дума без предложения за замяна

едва

1. (с усилие) with great difficulty

ЕДВА изкарвам прехраната си, ЕДВА преживявам pick up a scanty livelihood

ЕДВА прочитам книга wade through a book

ЕДВА се отървах от него I had a hard time getting rid of him, I got rid of him with great difficulty

ЕДВА-ЕДВА кретам labour (along)

2. (слабо, почти не, за малко да не) hardly, barely, scarcely, only just, just about

тя ЕДВА може да чете she can hardly/barely read

ЕДВА можех да говоря I could scarcely speak

ЕДВА се движех I could hardly/scarcely move

ЕДВА го изядох I could hardly manage to eat it

ЕДВА се вижда/чува one can hardly/barely see/hear it, it is barely visible/audible

ЕДВА го познавам I barely/scarcely know him

ЕДВА имах време да I had barely time to

ЕДВА не умря he barely escaped death

ЕДВА изкарах изпита I (only) just scraped through

ЕДВА хванахме влака we all but missed the train

ЕДВА успях да се приготвя I just about managed to get ready

ЕДВА-ЕДВА only just, by/with the skin of o.'s teeth, by a finger's nail

ЕДВА се спасихме it was a narrow escape/squeak, it was a narrow/a close shave

ЕДВА излизам от криза come narrowly out of a crisis

ЕДВА спечелвам (избори и np.) win by a narrow margin/majority

ЕДВА спечелена победа a narrow victory

ЕДВА доловима усмивка a scarcely perceptible/an almost imperceptible smile, a ghost of a smile

ЕДВА не nearly, almost, very nearly, all but

ЕДВА не се сбиха they nearly/all but had a fight

ЕДВА не се изсмях I nearly laughed out loud

ЕДВА не се разплаках I came near to crying

ЕДВА не се удави he nearly drowned

3. (чак) only, not until

ЕДВА когато only when (с инверсия)

ЕДВА сега only now (с инверсия)

ЕДВА тогава only then (с инверсия)

ЕДВА сега си дадоха сметка за това only then/not till then did they realize it

ЕДВА по-късно not till later (с инверсия)

ЕДВА догодина not until next year

ЕДВА вчера only yesterday

ЕДВА през XVIII век not until the XVIII c., only in the XVIII с., as late as the XVIII с.

роклята ще бъде свършена ЕДВА следващата седмица the dress won't be finished till next week

той писа ЕДВА след два месеца it took him two months to write

4. (веднага щом, току-що) just, only just, scarcely (с перфектно време)

ЕДВА...когато no sooner... than, scarcely/barely... when

(с инверсия, когато е в началото на изречението)

ЕДВА бе изгряло слънцето, когато hardly/scarcely had the sun risen when, no sooner had the sun risen when, the sun had scarcely/hardly risen when

ЕДВА що only just

ЕДВА що съм станал I've only just got up

ЕДВА на десет години barely ten years old.ли hardly, scarcely, it is hardly likely/probable, it is unlikely

ЕДВА е казвал такова нещо he can scarcely have said that

ЕДВА ще го повярваш you'll hardly/scarcely believe-it

ЕДВА ще дойде he is not likely to come, it is hardly likely/probable that he will/should come

той ЕДВА знае/иска I don't suppose he knows/wants

ЕДВА е необходимо да ви казвам I need hardly tell you, I needn't tell you

ЕДВА не almost, all but; little short of

ЕДВА не е гений he is little short of a genius

той е ЕДВА не най-добрият шахматист в страната he is probably the best chess-player in the country