Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
държач - непозната дума, може би имахте предвид държа, държам или държай

държа

1. hold, keep/have hold of

(не изпускам) retain hold of

дръж здраво! hold tight! ДЪРЖА те! I've got you, I am holding you! ДЪРЖАнещо в ръцете си hold s.th. (in o.'s hands)

ДЪРЖА някого за ръка hold s.o. by the hand

той го държеше за ръкава he held him by the sleeve

ДЪРЖА някого на скута си have/hold s.o. on o.'s lap

2. (хващам) take/get hold of

дръжте го! go for him! дръжте крадеца! stop thief! дръж! (на куче) at him! (при подаване) here you are! take this! (при хвърляне) catch!

3. (крепя) support, carry/bear the weight

гредата държи целия покрив the beam carries the weight of/supports the whole roof

4. (пазя, съхранявам) keep

ДЪРЖА нещо в тайна keep s.th. secret

ДЪРЖА в неведение keep in the dark

ДЪРЖА нещо топло keep s.th. warm

ДЪРЖА някого у дома keep s.o. indoors/at home/in o.'s house

ДЪРЖА някого е плен hold/keep s.o. prisoner

къде държите захарта? where do you keep the sugar?

ДЪРЖА под око keep an eye on. watch

5. (владея, имам власт над) hold, occupy

неприятелят държеше града the enemy held the town

той държи цялата власт в ръцете си he has the whole power in his hands

ДЪРЖА някого в ръцете си прен. have s.o. in o.'s power, have a hold on s.o, have s.o. in the palm of o.s hand

6. (разпореждам се-в жилище и пр.) keep, occupy, have

ДЪРЖА магазин keep/run a shop

докато той държеше къщата during his occupation of the house

7. (наемам работници и пр.) employ; keep; maintain

ДЪРЖА на служба/работа employ

държи двама слуги he keeps/employs two servants

8. (движа се в дадена посока) keep

дръж в дясно! keep to the right! ДЪРЖА посока на запад steer west

ДЪРЖА посоката hold on o.'s course

9. (настоявам) insist (на on с ger.), hold firmly (to), make it a point (to с inf.)

be keen (on с ger.)

be anxious (to с inf.)

ДЪРЖА тази врата да стон отворена I insist that this door be kept open

ДЪРЖА да отида I insist on going, I am bent/keen on going

не ДЪРЖА да отида I am not keen on going. I don't mind if

ДЪРЖА да ви кажа I must tell you

той държи на кариерата си he is keen on his career

много ДЪРЖАт да се спазва тази традиция they are most anxious that this tradition should be kept

той държи да се извини he is anxious to apologize

ДЪРЖА на своето hold o.'s own

ДЪРЖА на становището си stick to o.'s guns

ДЪРЖА на правата си stick up/stand up for o.'s rights; stand upon o.'s rights

10. (ценя) value, prize, set great store (на by), think highly (of)

той много държи на колата си he sets great store by his car

много ДЪРЖА на някого think highly of s.o.

той не държи на he does not care about

ДЪРЖА реч/сказка make/deliver a speech/a lecture

ДЪРЖА изпит sit for/go in for/take an examination

ДЪРЖА на думата си be true to/respect/keep o.'s word

ДЪРЖА на обещанието си stand by/keep o.'s promise

ДЪРЖА някого отговорен hold s.o. responsible

ДЪРЖА положението have the situation well in hand

ДЪРЖА здраво rule with an iron hand; keep a tight rein on

ДЪРЖА бас bet, make a bet

бас ДЪРЖА! I'll bet my boot/hat; you bet your life

ДЪРЖА си езика hold o.'s tongue, sl. shut o.'s face (вж.език)

дръж си езика/устата! sl. shut up! hold/stop your jaw! keep your trap shut! ДЪРЖА сметка за take account of, take into account, consider

ДЪРЖА сметка на някого call s.o. to account, keep tabs on s.o., hold s.o. responsible

ще ти държим сметка за това we'll score it against you

тичам, колкото ми сили държат run as fast as o.'s legs will carry one

ДЪРЖА на някого палтото help s.o. on with his coat

ДЪРЖА връзка с вж. връзка

ДЪРЖА в течение вж. течение

ДЪРЖА нечия страна side with s.o.