Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дума

1. word

едносрична ДУМАa monosyllabic word, monosyllable

многосрична ДУМАа polysyllabic word, polysyllable

игра на думи word play, play upon words, pun

играя на думи play upon words, pun

ДУМА пo ДУМА verbatim, (за превод) word for word

ДУМА не продума he didn't say a word, not a word did he say

в пълния смисъл на ДУМАта in the true sense of the word

изяждам си думите swallow o.'s words

ДУМА трудна за произнасяне jaw-breaker, tongue-twister

2. (онова, което казвам, разказвам, изразявам и пр.) word. account

той не довърши ДУМАта си he stopped short in what he was saying, he didn't finish what he was saying

с тези думи with/at these words, saying this

взе ми ДУМАта от устата he took the words out of my mouth

приписва ми думи, които не съм казвал he accuses me of saying things I never said; he puts words in my mouth (which I never said)

това не са мои думи I (have) never said such a thing

вярвам на думите на trust s.o.; take s.o. at his word; take s.o.'s word (for s.th.)

меря си думите weigh о. 's words, (сдържам се) bridle o.'s tongue

подбирам си думите pick o.'s words

помнете ми думите! mark my words! с други думи in other words

с една ДУМА in a word. in short; in brief

с две думи to cut a long story short, the long and short of it is, it boils down to this

с няколко думи in a few words

според думите на in the words of

според собствените му думи according to his own words, by his own account

според думите на всички by all accounts

нямам думи да изкажа words fail me to express

нямам/не намирам думи be at a loss for words

не може да се опише с думи no words can describe it, it is beyond words

думи re се лееха от устата му the words rushed to his mouth

успявам да кажа една ДУМА edge in a word

на думи in words

ни ДУМА! not a word

никому ни ДУМА mum's the word! той не каза ни ДУМА (не възрази) he took it lying down

помага по-скоро на думи отколкото на дела his help is more in word than in deed

превръщам думите в дела put o.'s words into deeds

не думи, а дела actions, not talk; actions speak louder than words

не само на думи, но и на дела not merely in word but in deed

съгласявам се/поддържам само на думи pay/give lip service (to)

той е силен само на думи he is all talk

лоши/тежки думи hard/black words

блага ДУМА а kind/good word

ДУМА дупка не прави hard/mere words break no bones

както е ДУМАта as the saying goes

3. (разговор) word, talk, conversation

искам да ти кажа две думи may I have a word with you?

разменихме си няколко думи we exchanged a few words

можахме да си кажем само няколко думи we managed to exchange only a few words

не давам никому ДУМАта monopolize the conversation

от ДУМА на ДУМА one thing led to another; from one word to another; in the course of the conversation

да се върнем на ДУМАта to return to our subject/muttons

да си дойда на ДУМАта to come back/to return to the subject, let me get back to the point; let me come back to what I was saying

става ДУМА за be speaking of

стана ДУМА за Х Х was mentioned, Х was introduced into the conversation

отварям ДУМА за mention, bring up (a subject)

той не отваря ДУМА за това he doesn't allude to/speak about/mention it

4. (обещание) word, promise, pledge

давам ДУМА promise

давам ДУМА на (за женитба) pledge o.'s word to

честна ДУМА upon my word/heart; (my) word of honour

разг. honour bright

давам честна ДУМА pledge o.'s word/honour; give/pledge/plight o.'s faith

отмятам се от ДУМАта си go

5. ист. Duma


Търсената дума е намерена