Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
друид - непозната дума, може би имахте предвид труд, труди или триод

труд

labour

work
(и научно съчинение)

(безпокойство) trouble

крепостен ТРУД corvee, serf labour

умствен ТРУД mental/brain work

физически ТРУД manual labour

хора на умствения ТРУД вж. хора

тежък ТРУД hard work; toil

напразен ТРУД waisted/lost labour, wastedeffort

египетски ТРУД arduous labour, hard toil

сизифов ТРУД Sisyphean labour

ТРУД и работна заплата manpower and wages; labour and remuneration

охрана на ТРУД a labour protection

(съоръжения) safety devices

международно разделение на ТРУДа international division of labour

Международна организация на ТРУДа International Labour Organization. съкр. ILO

производителност на ТРУДа labour productivity; efficacy

без ТРУД without (any) difficulty/trouble/effort; hands down

без много ТРУД without much trouble; with hardly any trouble

постигам без ТРУД take things in o.'s stride

давам/правя си ТРУД да take the trouble to (c inf.), give o.s. trouble to, take pains to; trouble to; go to the trouble (of c ger.)

не си давам ТРУД take it easy; spare o.'s exertions

не си щадя ТРУД а spare no effort

това му е коствало много ТРУД it (must have) cost him a lot of trouble

много ТРУД си правите за мене I'm putting you to a lot of trouble/inconvenience

не си правете ТРУД don't trouble/bother

не сс струва ТРУДът it is not worth the trouble, the game is not worth the candle

живея от ТРУДа си live by o.'s labour

с ТРУД и постоянство всичко се постига work hard and you'll succeed