Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
доприбирам - непозната дума, може би имахте предвид прибирам, до прибирам или торпилирам

прибирам

1. (събирам) gather, collect; take in; store; stow (away)

(реколта и пр.) harvest, gather (in), bring in, put under cover

(добитък) drive in

(при себе си) take in

(подслонявам) put up

(багаж) pack

(нещо от земята, куче и пр. от улицата) pick up

(скътвам) put/tuck away

(рога-за охлюв) draw in

(деца от училище и пр.) collect

ПРИБИРАМ класове glean

ПРИБИРАМ котвата stow the anchor

ПРИБИРАМ веслата boat oars

ПРИБИРАМ платната furl the sails, take in the sails, strike sail

ПРИБИРАМ ножа в ножницата (и прен.) sheathe o.'s sword

ПРИБИРАМ си ръката withdraw o.'s hand

ПРИБИРАМ си краката get o.'s feet/legs out of the way

(под себе си) tuck o.'s feet under one

ПРИБИРАМ в къщата си take into o.'s home/under o.'s roof

ПРИБИРАМв джоб pocket

2. (поставям в ред) arrange, put in order; tidy (up).clean up

ПРИБИРАМ масата clear the table

ПРИБИРАМ стаята tidy/do the room, put the room in order

ПРИБИРАМ легло make a bed

ПРИБИРАМ косата си tidy/adjust o.'s hair

3. (арестувам) разг. clap up

ПРИБИРАМ се

4. come/go home; come back, return

редовно се ПРИБИРАМ рано/късно keep early/late hours

не се ПРИБИРАМ до късно stay out (late)

ПРИБИРАМ се в черупката си retire into o.'s shell

ПРИБИРАМ се отново при родителите си be reunited with o.'s parents

реката се е прибрала (спаднала е) the river is down/has subsided

5. (ставам прибран, примерен) settle down