Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
докарвам

1. (карам, водя до известно място или по-наблизо, довеждам, донасям) drive, bring (up)

(вода чрез водопровод) bring down (от from)

ДОКАРВАМ добитъка от паша drive the cattle home from pasture

ДОКАРВАМ подкрепления bring in reinforcements

ДОКАРВАМ свидетел produce a witness

докарай колата bring the car round

ДОКАРВАМ пo въздуха fly in

ДОКАРВАМ дъжд/сняг bring rain/snow

2. (довеждам до дадено състояние) bring, reduce

ДОКАРВАМ до истерия set off into hysterics

ДОКАРВАМ до лудост drive mad, drive to distraction

ДОКАРВАМ до отчаяние/самоубийство drive to despair/suicide

ДОКАРВАМ до просяшка тояга reduce to beggary, beggar

ДОКАРВАМ някого до фалит/затвора land s.o. in bankruptcy/prison

ДОКАРВАМ на власт bring in(to) power, put in(to) power, bring in

ДОКАРВАМ разговора до въпроса за пари bring the conversation (round)/lead up to the question of money

ДОКАРВАМ работата дотам push matters thus far

виж докъде я докарахме see what we've come to

ето до какво ни докара ти you have landed us in a nice fix

ДОКАРВАМ се до състояние на work o.s. into a state of

3. (доставям. донасям, внасям) furnish, supply; import; bring in

ДОКАРВАМ доход bring in an income

ДОКАРВАМ добри пари (за нещо, определено за продажба) fetch a good sum

ДОКАРВАМ печалба pay

ДОКАРВАМ стоки от чужбина bring in/import goods from abroad

4. (причинявам) cause, give, bring (on), bring about

ДОКАРВАМ някому беля на главата get s.o. into trouble

ДОКАРВАМ болест bring on/cause a disease

ДОКАРВАМ война/нещастия/промени/преобразования/революция и пр. bring about war/disasters/changes/reforms/a revolution etc.

ДОКАРВАМ само неприятности bring only trouble

ДОКАРВАМ си го сам bring s.th./it on o.s.

ДОКАРВАМ си атака на жлъчката let o.s. in for a bilious attack

5. (изработвам добре) do a good job of

(ядене) do to a turn

(наподобявам) hit off

ДОКАРВАМ цвета get the right colour

добре го е докарал he certainly did a good job of it

ДОКАРВАМ някому ума в главата bring s.o. to his senses

ДОКАРВАМ ce

6. make o.s. smart, get o.s. up, dress up

разг. toff o.s., tog o.s. (up, out)

7. (представям се за друг) make/play up (на to)

curry favour (на with), make o.s. agreeable (to); be over polite

(превземам се) put on airs/frills


Търсената дума е намерена