Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
делям - непозната дума, може би имахте предвид деля, Делян или селям

деля

1. divide; split (up)

ДЕЛЯ на две divide in two

ДЕЛЯ на две/три/няколко части divide into two/three/several parts

ДЕЛЯ наполовина divide in half. halve

ДЕЛЯ пo равно share/divide equally

share
and share alike

ДЕЛЯ на равни части split into equal shares

2. мат. divide

ДЕЛЯ девет на три divide nine by three

девет делено на три nine divided by three

3. (споделям) sharewith)

ДЕЛЯ радости и скърби с share o.'s joys and sorrows with

4. (разпределям, поделям) distribute; partition

ДЕЛЯ наследен недвижим имот partition an inherited real propertry

ще делим печалбата we shall split/share the profit

делим по равно go shares/halves

5. (разделям, служа за граница) divide, separate

Дунавът дели България от Румъния the Danube separates Bulgaria from Romania

от него ме дели едно поколение Jam one generation removed from him

ДЕЛЯ мегдан compete (c with)

ДЕЛЯ залъка си с share o.'s last penny with

ДЕЛЯ ce

6. separate (от from); leave; part (from)

part company (от with)

ДЕЛЯ се на листове laminate

тя не се дели от майка си she never leaves her mother's side

ние никога не се делим в критични моменти we always stick/stand together in critical moments

7. (обособявам се) set up on o.'s own

8. (стоя на разстояние) stand off

(стоя настрана) stand out

(страня) keep/stand/hold aloof

9. мат. be divisable (на by)

девет се дели на три nine is divisible by three

десет не се дели на три ten will not divide into three/cannot be divided by three

делим се (за наследници) divide up