Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
действителност

reality, realities, life; scene

в ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ in reality/fact/effect, in real life

както си е вДЕЙСТВИТЕЛНОСТas it really is

българска ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Bulgarian life/realities, the Bulgarian scene

съвременната ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ modern conditions/life, the contemporary scene

сурова ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ harsh realities

бягам от ДЕЙСТВИТЕЛНОСТта avoid reality

не бягам от ДЕЙСТВИТЕЛНОСТта face realities

(не) държа сметка за ДЕЙСТВИТЕЛНОСТта take (no) account of realities

бивам върнат към ДЕЙСТВИТЕЛНОСТта suffer a rude awakening

правя разлика между ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ и фантазия distinguish fact from fiction

превръщам... в ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ convert/translate... into reality, realize

ставам ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ become a reality, be realized


Търсената дума е намерена