Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
движенийце - непозната дума, може би имахте предвид движение, двуженец или движения

движение

1. motion (и на планета), movement

(внезапно рязко) jerk

(ходене насам-натам) coming and going

ДВИЖЕНИЕ напред forward/progressive motion

ДВИЖЕНИЕ назад backward/regressive motion

бързо ДВИЖЕНИЕ (на снаряд) flight

равномерно ДВИЖЕНИЕ uniform motion/velocity

равномерно-ускорително ДВИЖЕНИЕ uniformly accelerated motion

равномерно-закъснително ДВИЖЕНИЕ uniformly decelerated motion

непрекъснато ДВИЖЕНИЕ мат. flux

2. (телесно) movement, motion

ДВИЖЕНИЕ с ръка gesture

правя ДВИЖЕНИЕ make a movement/motion/gesture

3. (разходки) excercise

имам нужда от повече ДВИЖЕНИЕ need more excercise

той е винаги в ДВИЖЕНИЕ he is always on the move/go/run

постоянно съм в ДВИЖЕНИЕ keep on the move

4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion

привеждам в ДВИЖЕНИЕ set/put in motion

моторът е в ДВИЖЕНИЕ the motor is running

5. (на хора, превозни средства) movement, traffic

голямо ДВИЖЕНИЕ heavy/dense traffic

автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно ДВИЖЕНИЕ road/aircraft/rail/tramway traffic

ДВИЖЕНИЕ на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic

ДВИЖЕНИЕ на автобуси bus service

ДВИЖЕНИЕ на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic

улично ДВИЖЕНИЕ street traffic

ДВИЖЕНИЕ то е на дясната страна traffic keeps to the right

ДВИЖЕНИЕто е нормално traffic runs smoothly

път, по който няма много ДВИЖЕНИЕ a quiet road, a road of little traffic

в ДВИЖЕНИЕ in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly

качвам се/скачам на трамвай и пр. в ДВИЖЕНИЕ get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.

ам. jump a tram etc.

не спирайте ДВИЖЕНИЕто don't block the traffic

правила за ДВИЖЕНИЕто rule of the road; traffic code

6. (шетня, блъсканица) bustle

7. прен. movement

всенародно ДВИЖЕНИЕ a national/nationwide movement

ДВИЖЕНИЕто за мир the peace movement

национално-освободително-a national liberation movement, a movement for national liberation

профсъюзно ДВИЖЕНИЕ a trade union movement, trade-unionism

работническо ДВИЖЕНИЕ a labour/working class movement

8. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street

ДВИЖЕНИЕ на населението population shift

ДВИЖЕНИЕ на капитали/идеи flow of capital/ideas

ДВИЖЕНИЕ на скали rock subsidence

в постоянно ДВИЖЕНИЕ (променя се) in a state of flux