Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
давам

(дам)

1. give (някому нещо someone something, something to someone); (подавам) hand, pass; (за обща цел) contribute; (сервирам) help (някому нещо someone to something); (храна на животно) feed (на to); (награда, почести, звание) award (на to), confer (on), bestow (on); (подарявам) give, present (someone with something); (връчвам) give, hand, deliver; (мома за женене) give in marriage

(отпускам; позволявам, разрешавам) allow, (с inf без to), allowinf); (амнистия, пенсия, виза, стипендия; независимост, концесии и пр.) grant

(доставям, снабдявам) furnish, supply, provide; (излъчвам) give out, emit

(раждам; произвеждам; нося) yield, bear, produce

(плащам) pay

(продавам) sell, charge

(изпращам телеграма и пр.) send

(устройвам концерт и пр.) give; (представям пиеса и пр.) show, play, put on

(установявам, поставям) fix, set

(равнявам се на) make, add up to

(подавам) hand, pass

(за обща цел) contribute

(сервирам) help (някому нещо s.o. to s.th.)

(храна на живoтно) feed (на to)

(награда, почести, звание) award (на to), confer (on), bestow (on)

(подарявам) give, present (s.o. with s.th.)

(връчвам) give, hand, deliver

(мома за женене) give in marriage

ДАВАМ възможност to give an opportunity, to enable

ДАВАМ заем to grant a loan

ДАВАМ кредит to grant a credit

ДАВАМ отстъпка to grant an allowance

ДАВАМ среща fix an appointment (на with)

ДАВАМ (си) вид pretend, make believe

ДАВАМ воля на indulge, give full play to; give vent to

ДАВАМ (телефонна) връзка put throughto)

ДАВАМ абтомобилен сигнал honk

ДАВАМ аванси на solicit

ДАВАМ воля на let loose, uncork

ДАВАМ възможност empower

ДАВАМ възможност на enable

ДАВАМ добър резултат come to good

ДАВАМ залп volley

ДАВАМ заявление try for

ДАВАМ знак motion

ДАВАМ зърно seed

ДАВАМ като залог gage

ДАВАМ клетва make oath, swear an oath

ДАВАМ надежда или обещание hold out

ДАВАМ на заем lend

ДАВАМ на кредит tick

ДАВАМ невярна представа за belie

ДАВАМ обявление advertise

ДАВАМ плод fruit

ДАВАМ повод occasion

ДАВАМ под наем by the job, hire out, job, let, renter, lease

ДАВАМ подслон refuge

ДАВАМ под съд prosecute, sue

ДАВАМ показания testify

ДАВАМ право entitle

ДАВАМ пример lead the way

ДАВАМ прякор nickname

ДАВАМ работа task

ДАВАМ разписка receipt

ДАВАМ свобода на действие give a free hand

ДАВАМ семе run to seed

ДАВАМ сено hay

ДАВАМ си вид profess

ДАВАМ сила fortify

ДАВАМ си труд take trouble

ДАВАМ сметка give an account

ДАВАМ уклончив отговор quibble

ДАВАМ фураж fodder

ДАВАМ ход proceed with

ДАВАМ частни уроци tutor

ДАВАМ безплатно give away

имам да ДАВАМ някому be in debt to s.o., be in s.o.'s debt, owe s.o. money, owe money to s.o.

не ДАВАМ (помощ, съгласие) withhold

ДАВАМ на заем lend

ДАВАМ знак make a sign, beckon (на to)

ДАВАМ знак с ръка motion with o.'s hand

ДАВАМ израз на give expression/utterance to

ДАВАМ мило и драго за be ready to give anything for

ДАВАМ много от себе си give much of o.s.

ДАВАМ обещание make a promise, hold out a promise (на to), promise

ДАВАМ отговор give an answer (на to)

ДАВАМ някому това, което му се пада give s.o. his (proper) due

ДАВАМ подкуп на някого bribe s.o.

ДАВАМ подслон give shelter

ДАВАМ познания/основа по ground in, give a grounding in

ДАВАМ помощ на give help to, lend assistance to

ДАВАМ първа помощ на give first aid to

ДАВАМ нещо на поправка have s.th. repaired

ДАВАМ на химическо чистене have s.th. dry-cleaned, send s.th. to be dry-cleaned

ДАВАМ някому ролята на cast s.o. in the part of

ДАВАМ съгласието си give o.'s consent/assent

2. (отпускам позволявам, разрешавам) allow, (с inf. без to), allow (c inf.)

(амнистия пенсия, виза, стипендия независимост, концесии и пр.) grant

не ДАВАМ на детето да вдига шум I don't let the child make a noise

не ми ДАВАт да отида на кино they won't let me go to the cinema

ДАВАМ някому достъп до give s.o. access to

ДАВАМ отдих give/grant/allow respite


Търсената дума е намерена