Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
да

1. yes

ДА де well, yes

ДА или не yes or no

и ДА и не yea and nay

Познаваш ли го?-Да Do you know him?-Yes, I do

Ще отидеш ли или няма да отидеш?-Да, ще отида Are you going or not?-Yes, I am going

той каза ДА he said yes

отговаряй само с "да" или "не" confine yourself to yes and no

(влез) come in

(при обаждане по телефона) hello, yes

2. (подкана) letinf. без to)

ДА вървим let's go

3. (заповед, закана) без превод

гледай ДА не закъснееш mind you're not late

ти ДА мълчиш! you keep your mouth shut! ДА става каквото ще come what may

който иска билети, да си ги набави сам whoever wants a ticket can get it himself

4. (нереално условие, пожелание) if, if only, may

ДА можех да го видя I wish I could see him

ДА бях аз на твое място if I were you

де ДА беше така if only it were so

ДА не бях идвал would that I had never come

ДА живее Х! long live Х! ДА крепне делото на мира! may the cause of peace prosper!

5. (съмнение) без превод

ДА не би ДА for fear (that) lest; in case

ДА не би ДА ни чуят for fear that/they may hear us; lest they should hear us

безпокоим се ДА не би ДА му се е случило нещо we are worried in case s.th. has happened to him

не ще ДА е той it won't be him; I don't think it's him

той ДА се държи така! that he should behave like that

6. (дали, нима) без превод

ДА вървим ли? shall we go?

ДА не мислиш, че ме е страх? you don't think I'm afraid, do you?

7. (пред глагол) to

искам ДА го видя I want to see him

лесно е ДА се говори it is easy to talk

8. (за цел и със за) to, in order to, in order that, so that

дойдох ДА те видя I came to see you

трябва ДА тръгнем сега, за ДА не закъснеем we must start now in order that we may not be late

9. (в съчетание със съюзи и предлози)

макар и ДА, ако и ДА, дори и ДА though, even though, although

без ДА withoutger.)

преди ДА before (c ger.)

дори и ДА е късно, ще отида even though it is late, I shall go; late as it is, I shall go

влез в стаята, без ДА го събудиш go into-the room without waking him

той е умрял преди аз ДА съм бил роден he died before I was born

преди ДА замине, той се сбогува с мене before leaving he said good-bye to me


Търсената дума е намерена