Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
грешка

mistake, error, blunder, fault

по ГРЕШКА by mistake, by (an) error

голяма ГРЕШКА a great/a serious mistake

глупава ГРЕШКА a foolish mistake

груба ГРЕШКА a gross blunder

разг. a howler

малка ГРЕШКА lapse, a little/a trivial mistake, a slight error

случайна ГРЕШКА slip, a casual mistake

нечетна ГРЕШКА a misprint, a printers error

печатни грешки (като заглавен списък към книга) errata

ГРЕШКА по невнимание a careless-slip/mistake

основна ГРЕШКА a cardinal blunder

правописна ГРЕШКА a spelling mistake

ГРЕШКА на езика/перото a slip/a lapse of the tongue/the pen

съдебна ГРЕШКА a miscarriage of justice

юр. error

ГРЕШКА при броене/смятане/в изчисленията a miscount

ГРЕШКА при набора a literal (error)

ГРЕШКА при преписване a clerical error

ГРЕШКАта е у мене the fault lies with me/is in me/is mine

ето де е ГРЕШКА та that's Just where the mistake comes in

не по моя ГРЕШКА through no fault of mine

за да не стане някоя ГРЕШКА to prevent mistakes

имам ГРЕШКА be mistaken

допущам/правя ГРЕШКА make a mistake, make/commit an-error

ам. slip up

тук е била допусната ГРЕШКА a mistake has slipped in here

намирам ГРЕШКА у find fault with, find (s.o.) at fault

чия е ГРЕШКАта? whose fault is it? who is to blame?

улавям/хващам в ГРЕШКА catch out slipping, catch out

грешки на младостта errors of youth

грешки и заблуждения mistakes and errors

малки и големи грешки mistakes. and blunders

стават грешки mistakes will happen

правя грешки make mistakes/errors (особ. при говорене) flounder

правя все нови н нови грешки pile up errors

ГРЕШКА ( погрешен телефонен номер) wrong number

ако има ГРЕШКА, има и прошка to err is human. to forgive divine


Търсената дума е намерена