Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
година

1. year, twelvemonth

тая/миналата/идущата ГОДИНА this/last/next year

от тая ГОДИНА of the present/current year

ГОДИНАта, която идва the coming year

по-миналата ГОДИНА the year before last

другата/следната ГОДИНА the following year

презоная ГОДИНА that year

вътре в една ГОДИНА within a year, in a year's time

за една ГОДИНА for one year

за (е течение на) една ГОДИНА in (the course of) a year

на ГОДИНА (та) a year; per annum

печели 5000 лева на ГОДИНА he makes 5000 levs a year/per annum

след една ГОДИНА in a year, in a year's time, a year from now

през изтеклата ГОДИНА during the past year

през април миналата ГОДИНА in April of last year

през цялата ГОДИНА all the year round

веднъж/два пъти през ГОДИНА та once/twice a year

всяка ГОДИНА, every year, yearly, annually

преди края на ГОДИНАта before the year is out

през ГОДИНА every other year

от една ГОДИНА for a year

от ГОДИНА на ГОДИНА from year to year, year by year

пo това време на ГОДИНАта at this time of year

старата/новата ГОДИНА the old/the new year

(на) нова ГОДИНА (on) New Year's Day

срещу нова ГОДИНА on New Year's Eve

астрономична ГОДИНА an astronomic year

високосна ГОДИНА a leap-year

календарна ГОДИНА a calendar/legal/civil year

отчетна ГОДИНА a fiscal year

светлинна ГОДИНА a light year

слънчева ГОДИНА a solar year

учебна ГОДИНА a school year, (за университет) an academic year

студент трета ГОДИНА a student in his third year, a third year student

давам под наем/наемам за една ГОДИНА let/hire by the year

ГОДИНА с ГОДИНА не си приличат next year is always different from this; there are no two years alike

преди години years ago

има вече 7 години, откакто it is now 7 years since

няма да минат много години и it will not be many years before

от години for years (on end); for many long years

не съм го виждал от години I haven't seen him for years/ages

не са се виждали от години it is years since they met

години наред, години и години year in, year out

през последните години in/of recent/latter years. during the past years

през последните няколко/10 години in the last few/ten years

с години по-млад/стар от years younger/older than

с годините in the course of time, as the years go by

споразумение за една година а yearly arrangement

чакам с години wait for years

дълги години for (many) years

бурни години turbulent years

усилни години hard times

2. (възраст) age

млади/стари години young/old age

на млади години in o.'s youth, in o.'s early days

на стари години in o.'s old age

студентски години student days

на години advanced in years; well on in years

човек на години а man of years

на колко сте години? how old are you?

аз съм на тридесет години I am thirty (years old); I am thirty years of age

той е на моите години he is my age

до... години up to the age of...

разлика в годините disparity in years

на моите години at my time of life

влизам в години, напредвам в годините be getting on in years, advance in years

той кара двадесет години he is in his twentieth year

много млад за годините си very young for his years/age

много сериозен за годините си serious beyond his age

не за годините си beyond o.'s years

в най-хубавите години на живота си in the prime of o.'s life

изглеждам добре за годините си, не ми личат годините bear o.'s age well

изглеждам на толкова години, на колкото съм в действителност look o.'s age

по години (за класиране и пр.) according to age

за много години many happy returns (of the day)


Търсената дума е намерена