Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
говорлив - непозната дума за речника

говоря

1. speak, talk (за about, of с to, with)

ГОВОРЯ пред (публика, събрание) address

ГОВОРЯ с някого за нещо speak/talk to s.o. about s.th.; speak/talk about s.th. to s.o.

за кого говорите? who are you talking about?

за какво ти говореше той? what was he speaking to you about?

какво говориш! what are you talking about! ГОВОРЯ бързо/бавно/на висок глас/ясно/надълго и нашироко speak fast/slowly/loudly/clearly/at length

ГОВОРЯ ясно speak out/up

говори по-ясно speak out! говори пo-високо speak up! ГОВОРЯ несвързано ramble, meander

ГОВОРЯ превзето mince o.'s words

ГОВОРЯ английски speak English

ГОВОРЯ английски добре speak good English, speak English well

ГОВОРЯ много talk too much, be a great talker

не ГОВОРЯ много speak little, be a man of few words; keep o.'s mouth shut, keep things to o.s.

не си говорим we are not on speaking terms

ГОВОРЯ на себе си talk to o.s., soliloquize

ГОВОРЯ от себе си (от свое име) speak in o.'s own person, speak for o.s.

ГОВОРЯ без заобикалки speak plainly

ГОВОРЯ направо not mince matters

ГОВОРЯ направо на някого be plain with s.o.

ГОВОРЯ със заобикалки beat about the bush

ГОВОРЯ, за да печеля време talk against time

ГОВОРЯ едно, a върша друго play fast and loose; not practice what one preaches

ГОВОРЯ откровено speak o.'s mind

ГОВОРЯ свободно (каквото мисля) speak out/up

ГОВОРЯ против някого зад гърба му backbite

ГОВОРЯ свободно езика be fluent in a language

ГОВОРЯ глупости talk nonsense

ГОВОРЯ добре/лошо за speak well/ill of

ГОВОРЯ за политика talk politics

ГОВОРЯ по работите си talk/discuss business

ГОВОРЯ за служебни/професионални работи talk shop

ГОВОРЯ пред аудитория address an audience, speak to an audience

ГОВОРЯ от името на speak for

ГОВОРЯ по телефона speak on the telephone, (в даден момент) be on the telephone/line

ГОВОРЯ пo радиото give a talk on the radio

говори се there is (some) talk (за about, of)

говори се, че скоро щял да се върне there is some talk of his returning soon

за това се говори много this is widely discussed/much talked about

целият град говори/всички говорят за това it is the talk of the town

както се говори as report has it/goes

много се говори и малко се работи there's too much talk and not enough work

детето не говори още the child hasn't learnt to speak yet, the child does not talk yet

детето почва вече да говори the child is learning to talk

ГОВОРЯ и за трима sl. talk the hind leg off a donkey

разг. talk nineteen to the dozen

не бива/смея да ГОВОРЯ my mouth is closed

внимавам какво ГОВОРЯ keep a watch on o.'s tongue

връща ми се способността да ГОВОРЯ find o.'s tongue

да не говорим за to say nothing of, let alone

пък да не говорим за not to mention; not to say anything about

да не говорим за това let that pass

да не говорим повече за това let's drop the subject

да не говорим повече по тоя въпрос let us dismiss the subject

говори София this is Sofia calling

2. (свидетелствувам) speak, argue (за for), be evidence (of)

ГОВОРЯ добре за speak/argue well for

ГОВОРЯ зле за speak ill/badly for

не ГОВОРЯ добре за not speak well for

ГОВОРЯ в полза на/против tell/argue for/against

ГОВОРЯ против (за факти, показания) tell/militate against

фактите не ГОВОРЯт в твоя полза the facts are not in your favour, the facts are against you

всичко говори за това, че everything points to the fact that

това ясно говори, че this shows clearly that, this clearly evinces that

това говори само за себе си this speaks for itself

тоя факт говори сам за себе си this fact tells its own story

това не ми говори нищо it conveys nothing to me