Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
главен

chief, main, principal, primary, major, head (attr.)

тех. middle

ГЛАВЕН водопровод/газопровод/електропровод main

ГЛАВЕН вход a main entrance

ГЛАВЕН герой a chief/principal character, protagonist

ГЛАВЕН готвач chef, head cook

ГЛАВЕН град chief town, (столица) capital (city)

ГЛАВЕН градинар head gardener

ГЛАВЕН директор director-general

ГЛАВЕН инженер chief/head engineer

ГЛАВЕН интендант quarter-master

ГЛАВЕН келнер head-waiter

ГЛАВЕН корен бот. tap-root

ГЛАВЕН лекар head physician, воен. chief medical officer

ГЛАВЕН помощник chief assistant

ГЛАВЕН предмет main subject

ам. major/(на разговор и np.) а staple topic of conversation

ГЛАВЕН принцип a main/leading principle

ГЛАВЕН проводник ел. lead

ГЛАВЕН продукт staple

ГЛАВЕН път highway

ГЛАВЕН редактор editor-in-chief

ГЛАВЕН свидетел a star witness

ГЛАВЕН секретар secretary general

ГЛАВЕН счетоводител accountant general

ГЛАВЕН удар воен. main attack/blow

ГЛАВЕН учител headmaster

ГЛАВЕН филм a feature film

ГЛАВНА буква a capital (letter)

разг. cap

пиша с ГЛАВНИ букви capitalize

с ГЛАВНИ букви in capitals, разг. in caps

ГЛАВНА врата a main door

ГЛАВНА гара a main/central station

ГЛАВНА грижа prime preoccupation

ГЛАВНА задача a main task

ГЛАВНА квартира воен. headquarters

ГЛАВНА счетоводна книга ledger

ГЛАВНА подбуда a primary motive

ГЛАВНА причина a main/an efficient/a root cause

ГЛАВНА пружина master-spring

ГЛАВНА работа primary business

ГЛАВНА роля a principal/leading/star part; lead

в ГЛАВНАта роля Х starring Х

ГЛАВНА тема a main theme, staple

ГЛАВНА точка a principal/main point

ГЛАВНА страст a ruling passion

ГЛАВНА улица a main street, (в по-мальк град) a high street

ГЛАВНА храна a staple food

ГЛАВНАта част (на съчинение) the body (of a work)

ГЛАВНО изречение? рам. а principal/main clause

ГЛАВНО управление a central board/administration, a head office

ГЛАВНО ядене a principle meat

ГЛАВНО ядене (блюдо) a main dish/course

ГЛАВНИ градове main cities, principle towns

ГЛАВНИ линия на развитие main lines of development

ГЛАВНИ (най-важни) подробности high-lights

ГЛАВНИ сили воен. main body/force

ГЛАВНОто сьщ. the chief/main/essential thing

ГЛАВНИят the boss, the one who runs the show.hired, engaged


Търсената дума е намерена