Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
глава

1. head

с вдигната/наведена ГЛАВА head up/down

с гола ГЛАВА bare-headed

с ГЛАВАта напред head foremost/first

с ГЛАВАта надолу head downwards

прен. wrong side up; upside down

ГЛАВА до ГЛАВА сп. neck and neck

(за коне при състезание) nip and tuck

боли ме ГЛАВА have a headache

не мога да си вдигна ГЛАВАта от работа have o.'s hands full, be up to the ears in work

вино, което се качва в ГЛАВАта a heady wine, wine that goes/gets to o.'s head

2. (ум) mind, brains

умна ГЛАВА a brainy fellow

той е умна ГЛАВА he has a good head on his shoulders; his head is screwed on the right way

сече му ГЛАВАта he has a fine brain, he is sharp-witted

3. (отделен човек, животно) head

на ГЛАВА a piece, per head, per capita

доход на ГЛАВА income per capita/head

на ГЛАВА от населението per capita of the population

двадесет глави добитък twenty head of cattle

4. (вожд) head

ГЛАВА на семейство head of a family; wage-earner

държавен ГЛАВА head of state

5. (разширена част на зеленчук и пр.) head

ГЛАВА на гвоздей nail-head

ГЛАВА зеле a head of cabbage

ГЛАВА на карфица pinhead

ГЛАВА лук an onion

ГЛАВА на мак a poppy head

ГЛАВА чесън a bulb of garlic

6. (на книга и пр.) chapter

ГЛАВАпърва chapter one

7. (на машина, уред) head-stock

дебела ГЛАВА a thick skull

(упорит човек) a pig-headed fellow

дебела му е ГЛАВАта (тъп е) he's a numskull/a bonehead/a blockhead

луда ГЛАВА а hothead, a madcap, a blockhead

лукова ГЛАВА прен. a nobody, a nonentity

празна ГЛАВА an empty pate

горе ГЛАВАта cheer up! глави надясно! воен. eyes right! отГЛАВА до пети from head/crown to foot, from top to toe, to o.'s finger ends

за ГЛАВАта му ще е he'll cut his own throat

едно за ГЛАВАта, друго за краката pell-mell, helter-skelter; all at si/es and sevens

на своя ГЛАВА on o.'s own account/responsibility, on o.'s own head, off o.'s own bat

идва ми до ГЛАВАта s.th. befalls me

имала ГЛАВА да пати it had to be just my luck; I was born for trouble

да ми е мирна ГЛАВАта to be on the safe side

нямам ГЛАВА за (математика, езици и пр.) have no head for

не ми носи ГЛАВАта бира I can't drink beer, beer doesn't agree with me

блъскам си ГЛАВАта вж. блъскам

вдигам на ГЛАВАта си

обръщам с ГЛАВА та надолу set in an uproar, turn topsy turvy/upside down

докарвам на ГЛАВАта на bring s.th. about s.o.'s ears

завъртявам ГЛАВАта на turn s.o.'s head

избивам от ГЛАВАта на get/knock out of s.o.'s head

излизам на ГЛАВА с cope with, get the better of, hold o.'s own against

качвам се на ГЛАВАта на някого wind s.o. round o.'s (little) finger; get out of hand

децата са и се качили на ГЛАВАта her children have got out of hand

тя му се е качила на ГЛАВАта she's got him right under her thumb

махвам нещо от ГЛАВАта си get s.th. off o.'s hands; get rid of s.th.

махай се от ГЛАВАта ми off with you; hop it

минава ми нещо през ГЛАВАта suffel

набивам в ГЛАВАта, напълням ГЛАВАта на drive/hammer/knock into s.o.'s head, drive home to s.o.

надигам ГЛАВА rear o.'s head, take the bit in/between o.'s teeth, kick over the traces, become restive

надминавам с една ГЛАВА stand one head above

ГЛАВАта си режа, отрязвам си ГЛАВАта I'll forfeit my head, I bet you anything (че that)

слагам си ГЛАВАта в торбата take o.'s life in o.'s hands

стой над ГЛАВАта на breathe down s.o.'s neck

счупвам си ГЛАВАта break o.'s neck

търкам сол на ГЛАВАта на give s.o.'s head a washing; give s.o. a dressing down; haul/call over the coals

хващам се за ГЛАВАта be flabbergasted, be at o.'s wits end, be struck dumb

стоя цяла ГЛАВА над другите stand head and shoulders above the rest

зоол. death's head moth

имам ГЛАВА вид look like death

спя ГЛАВА сън sleep like a log

8. нар. ГЛАВА бледен deadly pale, with a deathly pale face


Търсената дума е намерена