Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
в

1. (място, сфера на действие) in, on; at

(в рамките на) within

в Европа in Europe

в града in town

(за малки се нища) at

в Боровец at Borovets

в къщи at home

в стаята/градината in the room/garden

c
шапка в ръка hat in hand

отсядам в put up/stay at

работя във фабрика work at a factory

във въздуха in the air

в зрителното поле within sight

затъмнение в белите дробове spots on the lungs

тумор в мозъка а tumor on the brain

един камък го удари в челото a stone hit him on the forehead

2. (движение) to, into, in; at

отивам в града go to town

отивам си в къщи go home

изпращам в София send to Sofia

пристигам в София/в хотела arrive in Sofia/at the hotel

влизам в стаята go into the room, enter the room

сложи го в чантата си put it in(to) your bag

налей вода в чашата pour some water into the glass

3. (време, времетраене) in, on, at; during, in the course of

в бъдеще in the future

в сряда on Wednesday

в 10 часа at ten o'clock

в 5 in 5

в кратко време in a short time

в онези времена in those days

в началото in the beginning

в началото на април at the beginning of April, in early April

в началото на срока at the beginning of term

веднаж в седмицата/годината once (in) a week,/a year

в разстояние на една година in the course of a year

в такова време in such weather

в това време at that time, (междувременно) meanwhile

в двадесетия век in/during the twentieth century

4. (състояние) in; on

в движение in motion; on the move

в безсъзнание съм be in a (dead) faint, be unconscious

в паника съм be in a panic; panic

в покой in repose, at rest; motionless

в равновесие in equilibrium; в добро състояние in good health

5. (начин вид) in; into; on

плащам в брой pay (in) cash

в галоп at a canter/gallop

карам кон в галоп ride full gallop

gallop
a horse; влизам в подробности go/eater into detail(s)

вървя в крак keep in step

в множествено число in the plural

облечен в бяло dressed in white

стени боядисани в синьо walls painted blue

измервам нещо в градуси/проценти measure s.th. in degrees/percentages

в общи черти in general outline, generally speaking

изчислено в левове calculated in levs

в голямо количество in large quantities

драма в три действия a play in three acts, a three-act play

статуя в естествена величина а life size statue

в заем on loan, as a loan

пари взети в заем borrowed money

6. (цел) in, on

в заключение in conclusion

в знак на уважение as a token of respect

в името на in the name of

в интереса на някого in s.o.'s interest

в отговор на in reply to

в памет на in memory of

в чест на in honour of, влизам в изпълнение на задълженията си enter upon o.'s duties

в случай, че if, in case

в случай на in case of

в действителност in reality, in fact. in point of fact; actually

в частност in particular

във всеки случай at any rate

7. посока, навътре, вътре в, нагоре in, into, en-, up, im-

въвеждам introduce

вмъквам push. stick s.th. in(to)

вгнeздявам се entrench o.s.

вграждам build in

вдигам raise, lift (up)

вдишвам breathe in, inspire

(преминаване в ново състояние) make... с adj. em-, en-,-en; grow/become...

вгорчавам make bitter, прен. embitter

вгранявам се grow/become/turn rancid

вкиселявам make s.th. turn sour

вбесявам enrage; втвърдявам harden

(за усилване) intently, fixedly

вслушвам се listen intently


Търсената дума е намерена