Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
върша

do, perform; commit

ВЪРША нещо сам do s.th. o.s.; draw on o.'s own resources

ВЪРША глупости act foolishly, play the fool

ВЪРША престъпление commit/perpetrate a crime

ВЪРША работа do work

ВЪРША работа (за инструмент и пр.) be of use, come in handy

ВЪРША работа на (служа за) do duty for

ВЪРША работа с do business with

ВЪРША работата на do the work of

ВЪРША полезна работа do useful work

ВЪРША си работата do o.'s work/job, work at o.'s job, go ahead

ВЪРША си работата както трябва acquit o.s. well

ВЪРША обикновената си работа work at o.'s usual job

ВЪРША си сам работата do o.'s own work

ВЪРША обща работа с work together with; work in a common cause with

ВЪРША физическа работа do manual work

ВЪРША нещо на своя глава do s.th. off o.'s own bat

работа сe върши things get done

да се върши работа to get things done

който си върши добре работата efficient (in his work)

като че през целия си живот е вършил само това (as) to fhe manner born.вж. вършея


Търсената дума е намерена