Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
върволяк - непозната дума за речника

вървя

1. (ходя) go

(пеша, обикновен ход) walk (по on, along)

ВЪРВЯ бързо/бавно walk fast/slowly

те вървяха бързо they were walking along quickly

все ВЪРВЯ и ВЪРВЯ walk on and on

ВЪРВЯ надясно/наляво keep to the right/the left

ВЪРВЯ направо keep straight on

ВЪРВЯ напред go forward

ВЪРВЯ пред други lead the way

ВЪРВЯ напред назад go to and fro/backwards and forwards

ВЪРВЯ все подир follow s.o. about

ВЪРВЯ след follow

прен. follow the lead of

ВЪРВЯ с големи крачки stride, walk with big strides

ВЪРВЯ с дребни крачки mince

ВЪРВЯ пеша go on foot

разг. leg it, foot it

ВЪРВЯ последен bring up the rear

ВЪРВЯ на пръсти walk on tiptoe, tiptoe

ВЪРВЯ пo реда си (за събитие) follow o.'s course

ВЪРВЯ пo пътя си go o.'s way

ВЪРВЯ пo своя собствен път прен, go o.'s own way, follow o.'s own road, keep o.'s own path

пo стария път прен. not change o.'s ways, go in the old channel

ВЪРВЯ пo същия път go the same way (и прен.),прен.. и follow the same path, tread the same road

ВЪРВЯ пo ръба прен. tread a knife-edge, пол. follow a policy of brinkmanship

ВЪРВЯ неотклонно по своя път steer/tread a steady course

ВЪРВЯ пo правия път прен. steer/tread the right course

2. (движа се, работя) go, work, function, operate, run

(за кола и) roll along

(за превозно средство) go, travel, run

(в превозно средство) go; drive; journey (along)

ВЪРВЯ с електричество и пр. go by/run on (electricity etc.)

влаковете ВЪРВЯт по релси trains run on rails

днес влаковете не ВЪРВЯт trains are not running today, there is no train service today

машината върви добре the engine runs well/is in good running order

машината не вървя the machine will not work

часовникът върви добре/отлично the watch keeps good/excellent time

часовникът не върви добре the watch keeps bad time

3. (напредвам, развивам се) go, progress, work

ВЪРВЯ добре go well. make good progress

(за преговори и пр. и) go on well

ВЪРВЯ зле go badly

времето върви time passes

времето върви бързо time is running fast

времето вървя бавно time drags

детето върви добре the child is doing well

ВЪРВЯ на добре be improving, go on well

ВЪРВЯ гладко/нормално (за работа) go smoothly/without a hitch, go on as usual

работата ми върви I am doing well in business

разговорът не върви the conversation is flagging

търговията не върви trade is slack

работите вървят добре things are going on all right

както вървят работите as things are going

как върви работата? how's' business?

(как сте) how are you? how's everything?

как върви учението? how are you getting on at school?

(за брак и пр.) be a success

не върви добре not too successful, not be much of a success

4. (струвам, харча се) cost; sell

захарта върви по 90 стотинки килото sugar sells at 90 stotinki the kilo

как ВЪРВЯт яйцата? what are the egg selling at?

как върви книгата? how is the book selling?

парите ВЪРВЯт много бързо money goes like anything/like water

стоки, които не вървят unsaleable goods

5. (минавам за път и пр.) go, run, lead, pass, lie

пътят върви покрай реката the road runs along/follows the river

този път върви за this road leads to

6. (отивам, подхождам на) go well with, match, suit

тая връзка върви добре с костюма this tie matches the suit, this tie goes well with the suit

7. (намирам се в обращение) be in circulation

тия пapи не ВЪРВЯ т this money is out of circulation/no longer current

тая банкнота не върви this banknote-will not pass

всичко върви като по вода everything is going on swimmingly

ВЪРВЯ като по часовник go like