Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възможхост - непозната дума, може би имахте предвид възможност, възможности или възможността

възможност

1. possibility, potentiality

(удобен случай) chance, opportunity

ВЪЗМОЖНОСТ да се направи нещо a possibility of doing s.th.

ВЪЗМОЖНОСТ за пътуване a chance to travel

голяма/малка ВЪЗМОЖНОСТ за успех a fair/a slender chance of success

малка/далечна ВЪЗМОЖНОСТ an off-chance

прекрасна ВЪЗМОЖНОСТ an admirable/a perfect/a splendid opportunity/chance (за of, да of с to с inf.)

при най-малката ВЪЗМОЖНОСТ given half a chance/the ghost of a chance

при първа ВЪЗМОЖНОСТ at o.'s earliest convenience, at the first chance/opportunity

има голяма ВЪЗМОЖНОСТ it is quite possible/likely; there's quite a possibility

има ли ВЪЗМОЖНОСТ да се отиде там? is it possible to get there?

има ли някаква ВЪЗМОЖНОСТ да успеем? is there any chance of our succeeding? do we stand any chance of success?

докато има ВЪЗМОЖНОСТ while the going 'is good

няма никаква ВЪЗМОЖНОСТ there is not the slightest chance

имам ВЪЗМОЖНОСТ have the chance

be
able, be in a position (да to с inf.)

have an/the opportunity (да of)

имаш ли ВЪЗМОЖНОСТ да дойдеш? is it possible for you to come? can you come? will you be able to come?

нямам ВЪЗМОЖНОСТ be unable (да to с inf.), have no opportunity (to с inf.)

давам ВЪЗМОЖНОСТ afford an opportunity/opportunities, provide a possibility, present an opening (за for)

давам някому ВЪЗМОЖНОСТ enable s.o. (да to с inf.)

давам никому ВЪЗМОЖНОСТ да се прояви give s.o. a chance

явява се ВЪЗМОЖНОСТ an opportunity presents itself

има няколко/много ВЪЗМОЖНОСТи there are several; many possibilities

неограничени ВЪЗМОЖНОСТи unlimited possibilities

използувам всички ВЪЗМОЖНОСТи explore every avenue, leave no avenue unexplored

пред нас се откриват широки ВЪЗМОЖНОСТи vast prospects/horizons lie before us

2. pl. (средства) means, resources

не е по ВЪЗМОЖНОСТите ми I can't afford it

живея според ВЪЗМОЖНОСТите си live within o.'s means

3. pl. (скрити сили) potentialities

развивам всичките си ВЪЗМОЖНОСТи develop all o.'s potentialities