Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
връщам

ВРЪЩАМ return a call/a visit (на to)

1. (нещо) return, give/bring/take/send back, restore

(никого) send back

(храна-за стомах) reject

ВРЪЩАМ годеж break off an engagement

ВРЪЩАМ дело refer back a caseto), bring a case back before the court

ВРЪЩАМ дума release from a promise

ВРЪЩАМ живота на, ВРЪЩАМ към живот restore/bring back to life; bring to life again

ВРЪЩАМ заем repay a loan

ВРЪЩАМ залог refund a deposit

ВРЪЩАМ в по-долен клас put back

ВРЪЩАМ книга return a book

ВРЪЩАМ (нещо купено) take back

ВРЪЩАМ нещо на мястото му put back/return/restore s.th. to its place

(нещо взето, намерено, откраднато) restore

(пари) pay back, refund, reimburse

ВРЪЩАМ пари, взети на заем repay money lent

ВРЪЩАМ пари на купувач give change

ВРЪЩАМ (пари) неточно give inaccurate change

ВРЪЩАМ (пари) повече give change in excess

ВРЪЩАМ (пари) по-малко give short change

връщат ми парите have o.'s money back

ВРЪЩАМ (остатък) от give change for

връщат ми (получавам остатъка) от get change for

нямам да ви върна I have no change

ВРЪЩАМ поздрав return a greeting

ВРЪЩАМ посещение repay a visit, pay a return visit

ВРЪЩАМ на работа reinstate s.o. in his job/post, restore s.o. to his old Job

ВРЪЩАМ свободата на restore s.o. to liberty

ВРЪЩАМ някому със същото pay s.o. back in his own coin, ам. разг. even up on s.o.

ВРЪЩАМ територия hand back a territory

ВРЪЩАМ топка send back a ball

ВРЪЩАМ удар strike back

2. (накарвам някого да се върне) make s.o. come back

(отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse

(купувач, посетител, просяк) turn away

ще ти го върна I'll get my own back. I'll be/get even with you

ВРЪЩАМ (страна) няколко десетилетия назад throw/push/thrust several decades back

ВРЪЩАМ тъпкано вж, тъпкано

ВРЪЩАМ се go back, come back, return, be/turn back (при to)

(към предишното състояние, тема) revert (to)

(към предишно лошо състояние) relapse (into)

ВРЪЩАМ се в базата си (за самолет) return to base

ВРЪЩАМ се с впечатления (от някъде) bring back impressions

ВРЪЩАМ се на главата на recoil on, boomerang

ВРЪЩАМ се няколко години назад go a few years back

ВРЪЩАМ се на земята (и прен.) return to earth

връща ми се здравето recover o.'s health

ВРЪЩАМ се в къщи get/be/come back horns; return home

ВРЪЩАМ се към миналото look back on the past

все се ВРЪЩАМ към миналото hark back on the past

ВРЪЩАМ се към старите си навици relapse into o.'s old habits

ВРЪЩАМ се отново и отново (към тема) harp on, ring the changes on

връща ми се доброто настроение regain о. s spirits, recover o. s good humour

ВРЪЩАМ се в пристанището (за кораб) return to port

ВРЪЩАМ се към първобитното си състояние revert to type/o.'s pristine condition

ВРЪЩАМ ce по същия път go back the same way/the way one came

ВРЪЩАМ се на работа return to (o.'s) job/duty

ВРЪЩАМ се при родителите си be reunited with o.'s parents

връща ми се свободата have o.'s freedom restored

вращат ми се силите regain o.'s strength

ВРЪЩАМ се по стъпките си retrace o.'s steps, turn back on o.'s tracks

ВРЪЩАМ се в съзнание regain 'consciousness

връща ми се увереността recover o.'s confidence

очаква се той да се върне he is expected back

да ви се връща the same to you

ще ти се върне it'll come home to you

той замина, за да не се върне вече he went away never to return


Търсената дума е намерена