Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
връзка

1. tie

връзки за обуща shoe-laces, bootlaces

2. (вратовръзка) (neck-)tie

3. (еднакви предмети, свързани заедно) bunch, string

ВРЪЗКА вестници a packet of newspapers

ВРЪЗКА ключове a bunch of keys

ВРЪЗКА лук a rope of onions

ВРЪЗКА репички a bunch of radishes

ВРЪЗКА риба а string of fish

4. анат. ligament, copula

5. хим. linkage; bond

6. прен. bond, tie, link, connection, relation, contact

ВРЪЗКАта между теорията и практиката the connection between theory and practice

жп. ВРЪЗКА railway connection

има ВРЪЗКА между влаковете the trains connect

тясна ВРЪЗКА между А и Б a close bond between A and В

между А и Б има никаква ВРЪЗКА there is no relationship between A and В

това няма никаква ВРЪЗКА с въпроса this is irrelevant to the subject, this has no bearing on the subject

разг. that is beside the point

във ВРЪЗКА с in connection with

във ВРЪЗКА с това in this connection, with regard to this

във ВРЪЗКА съм с be in touch with

във ВРЪЗКА сме един с друг we are in touch (with each other)

тези въпроси са във взаимна ВРЪЗКА these questions are interrelated/interconnected

без ВРЪЗКА neither here nor there, without any apparent connection

жива ВРЪЗКА между... и... (the) living bond between... and...

причинна ВРЪЗКА a causal connection/relationship/nexus

слаба ВРЪЗКА a tenuous tie

тайна ВРЪЗКА a secret tie

телефонна ВРЪЗКА telephone communication/contact, telephone-line

влизам в телефонна ВРЪЗКА с get through to

делови връзки business relations

дипломатически връзки diplomatic relations

установявам дипломатически връзки с establish diplomatic relations with

прекъсвам дипломатическите си връзки break off/sever diplomatic relations with

кръвни връзки ties of blood

културни връзки cultural relations

любовни връзки liaison, (love-)affair

приятелски връзки friendly relations, ties of friendship

роднински връзки ties of relationship, kinship ties

семейни връзки family ties

стари връзки old links/connections

търговски връзки trade relations/contacts

човек с добри връзки а well-connected man

човек с широки връзки a man with a wide acquaintance(ship)

чрез връзки through patronage, by pulling strings

влизам във ВРЪЗКА с get in touch with, establish/take up contact with

влизам в непосредствена ВРЪЗКА с make direct contact with

загубвам ВРЪЗКА c lose touch with

имам много връзки have many ties

имам силни връзки know the right people

използувам връзките си pull strings, do some string-pulling

поддържам връзки maintain touch/communication, keep in touch/contact (c with)

поддържам лични връзки cultivate personal contacts (c with)

поставям някого във ВРЪЗКА с put s.o. in touch with

скъсвам всички връзки с cut all ties/links with

създавам си връзки form connections, make contacts

установявам връзки establish contact, enter into relations (c with)

7. mеx. (свързване) tie, coupling

8. воен. intercommunication, signals, liaison

(за човек) contact man

без ВРЪЗКА с without reference to


Търсената дума е намерена