Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
воля

1. will

добра ВОЛЯ goodwill

с добра ВОЛЯ of goodwill

желязна ВОЛЯ an iron will; a will of adamant

със силна ВОЛЯ strong-willed/-minded

слаба ВОЛЯ weak will

със слаба ВОЛЯ weak-willed

възпитание на ВОЛЯта cultivation of will-power

проява на ВОЛЯта volition

свобода на ВОЛЯта free will

сила на ВОЛЯта strength of will/mind

силата на ВОЛЯ та the power of the will

по своя ВОЛЯ of o.'s (own) free will

не по своя ВОЛЯ not of o.'s own will

против ВОЛЯта си against o.'s will; under protest

против ВОЛЯта на against the will of

при най-добра ВОЛЯ given the best of will

с усилия на ВОЛЯ та by (an) effort of will

той има силна ВОЛЯ he has a strong will

той няма ВОЛЯ he has no will of his own

2. (решителност, твърдост) determination. resolution, resolve

3. (свобода); на ВОЛЯ at large

скитам на ВОЛЯ wander at large

давам ВОЛЯ на (чувства, страсти и пр.) let loose, give (a) loose to, give vent to, give full swing to, indulge

давам ВОЛЯ на негодуванието си give vent to/let loose o.'s indignation

давам ВОЛЯ на чувствата си give (free) vent to o.'s emotions, relieve o.'s feeling

давам ВОЛЯ на страстите си indulge o.'s passions

давам ВОЛЯ на сълзите си give vent to o.'s tears

давам ВОЛЯ на въображението си give (free) rein to o.'s fancy

4. (желание) налагам ВОЛЯта си па impose o.'s will on. work s.o. to o.'s will

правя си ВОЛЯта have (it) o.'s own way

правя ВОЛЯта на give s.o. his own way

ВОЛЯ за живот a will to life, a will to live

ВОЛЯ за победа a will to victory

твоя/ваша ВОЛЯ just as you please/will

при добра ВОЛЯ if the will is there

не ми е по ВОЛЯта it is not to my liking; it goes against the grain

последна ВОЛЯ last will and testament


Търсената дума е намерена