Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
внимание

1. attention; care

ВНИМАНИЕ! watch your step! ВНИМАНИЕ, моля! may I have your attention, please?

пълно/неотклонно ВНИМАНИЕ undivided attention

достоен за ВНИМАНИЕ worthy of note

това заслужава ВНИМАНИЕ that deserves attention/consideration

обръщам ВНИМАНИЕ на pay attention to, take heed/notice/note of

обръщам някому ВНИМАНИЕ върху нещо bring s.th. to s.o.'s notice, call s.o.'s attention to s.th.

обръщам ВНИМАНИЕ на клюки listen to scandal

не обръщам ВНИМАНИЕ на be unmindful of; neglect

(пренебрегвам) be heedless of (напр. doctor's orders)

не им обръщайте ВНИМАНИЕ never mind them, pay no attention to them

не обръщам много ВНИМАНИЕ на подробности slur over details

вземам под ВНИМАНИЕ take into consideration; note

насочвам ВНИМАНИЕто си към turn o.'s attention to

pay
attentiоп/книж. heed to

не вземам нещо под ВНИМАНИЕ leave s.th. out of account; discount s.th.

не взет под ВНИМАНИЕ unconsidered

оставям без ВНИМАНИЕ (молба и пр.) shelve

поглъщам ВНИМАНИЕто на preoccupy

привличам ВНИМАНИЕ attract notice/observation

привличам ВНИМАНИЕ то на някого attract/draw s.o.'s attention

ставам център па ВНИМАНИЕ come into notice

2. (зачитане) attention, consideration; thought

(грижа за) mindfulness

оказвам ВНИМАНИЕ на някого show s.o. attention

отнасям се с ВНИМАНИЕ към някого be thoughtful/considerate to/towards s.o.

благодаря ти за ВНИМАНИЕто thank you for your kindness

благодаря ти за ВНИМАНИЕто, което прояви към мен thank you for your kind thought of me

слушам с ВНИМАНИЕ listen attentively

вземайки под ВНИМАНИЕ нещо considering s.th.; in consideration of s.th.; in view of s.th


Търсената дума е намерена