Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вид

1. (външност) appearance, air, aspect, look; description

(форма) mode

имам болнав/унил ВИД look ill/seedy, be/look green about the gills

имам ВИД на look like, appear, give the impression of

имам здрав ВИД look healthy, be rosy about the gills

във ВИД на in the form/shape/guise of

давам ВИД, че pretend to (c inf.), make/behave as if

външен ВИД appearance

в жалък ВИД in sorry trim

в завършен ВИД ready

имам внушителен/тържествен ВИД have an imposing presence, cut/make a fine figure

празничен ВИД a festive air/appearance

на ВИД outwardly, apparently, in semblance

2. looking

здрав на ВИД healthy-looking

на ВИД съм (наподобявам) look like, bear the semblance of

имам предВИД bear/have in mind; take into consideration

юр. take cognizance of

(проявявам снизхождение) make allowance for

(имам намерение) intend, mean (c to и inf.) не вземам пред ВИД leave out

нямах теб пред ВИД I did not mean you

предВИД на това, че in view of the fact that; bearing in mind that

при ВИДа на at the sight of

имайте предВИД keep in mind, don't forget (that)

3. (род) sort. kind

един ВИД стол а kind of chair

от всякакъв ВИД of every description, of all kinds

хора от такъв ВИД people of that kind/stamp

ВИД стока a line of goods

един ВИД so to say, sort of; something like

4. биол. species

Произходът на ВИДовете the Origin of Species

5. грам. (на глагол) aspect

6. (литературен) form, genre


Търсената дума е намерена