Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вземам

взема 1. take

(от маса, под и пр.) take from/from under; take up; pick up

ВЗЕМАМ със себе си take (s.o./s.th.) along with one

ВЗЕМАМ настрана take aside

2. (получавам) get

каквото му дадеш, това ще вземе he'll get whatever you give him

той взе първата награда he got/won the first prize

ВЗЕМАМ власт seize power

(при продажба) take charge

той взема много скъпо he takes/charges a lot (за for)

3. (учебен материал и пр.) have, do

вчера взехме... we did/had... yesterday

(за учител) cover

4. (купувам) buy, get

5. (отнемам) take (back)

rob (някому нещо s.o. of s.th.)

(завладявам) воен. take, capture

бог дал, бог взел God takes what he has bestowed/given

всичко им взеха everything they had was taken from them, they were robbed of all they had

6. (женя се за) marry, take to wife

7. (започвам) begin, start (c ger., inf.) take to (c ger.)

това взе да го дразни it began to irritate him

той взе да си попийва he took to drinking

я вземи да ни покажеш как се прави това what about showing us how to do it

я вземи да си научиш уроците you better do your lessons

(при неочаквано действие) взема че/та... suddenly...

той взе, че издаде тайната he went and blurted out the secret

взех,че изтървах яйцата I've been and dropped the eggs

и детето взе, че хвърли часовника през прозореца then sud denly the child threw the clock out of the window

да вземе човек да нарисува/да опише what about painting/describing, it would/might be interesting to paint/to describe, it might be a good idea to paint/describe

ВЗЕМАМ влак take a train

ВЗЕМАМ вода (за локомотив) water

ВЗЕМАМ време take time, be time-consuming

ВЗЕМАМ много време take long

ВЗЕМАМ връх gain the ascendancy

ВЗЕМАМ данък/налог levy a tax

ВЗЕМАМ си думите назад swallow o.'s words

той не взема от дума he won't listen to reason; he's as stubborn as a mule; he's hard-headed; he won't take any advice

ВЗЕМАМ жертви take a (heavy) toll; claim victims

ВЗЕМАМ живота/главата на някого take s.o.'s life, kill s.o.

ВЗЕМАМ ня кому здравето be the death of s.o.; beat the life out of s.o., beat s.o. within an inch of his life

прен. give s.o. no end of trouble

ВЗЕМАМ изпит take/pass an examination

ВЗЕМАМ квартиранти take in lodgers

ВЗЕМАМ мерки прен. take steps

ВЗЕМАМ някого на око have it in for s.o.

bear/have a grudge against s.o.

ВЗЕМАМ перото put pen to paper

ВЗЕМАМ някого под свое покровителство take s.o. under o.'s patronage

ВЗЕМАМ пред вид/под внимание take into account/consideration, take account of

не ВЗЕМАМ предвид not bear in mind, take no account of, dis count

ВЗЕМАМ за пример take pattern by

ВЗЕМАМ пример от follow the example of

ВЗЕМАМ присърце take to heart

ВЗЕМАМ пътници (за влак и пр.) take up/take on/pick up passengers

ВЗЕМАМ решение arrive at/take a decision

ВЗЕМАМ си (при ядене) help o.s. (от to), have (от-); partake of

взех си белята с тази работа it/this gave me no end of trouble

ВЗЕМАМ си сбогом take leave of s.o.

ВЗЕМАМ средно число strike an average

ВЗЕМАМ страна take sides

ВЗЕМАМ страната на stand up for

ВЗЕМАМ терк от take a leaf out of the book of

ВЗЕМАМ участие take part, participate, assistin)

ВЗЕМАМ на заем borrow

ВЗЕМАМ хляба от устата на някого take the bread out of s.o.'s mouth

вземи единият, та удари другия it is six of one and half a dozen of the other; there's nothing/not much to choose between them

взел дал on his last legs, (he's) a gonner/done for

взел Кольо-дал Кольо break even

ВЗЕМАМ си шапката и си отивам walk out, pick up and leave, take o.'s hat and leave

отгде се взе този дъжд? it would rain just now


Търсената дума е намерена