Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
блъсване - непозната дума за речника

блъскам

(БЛЪСВАМ, БЛЪСНА) push, shove; jostle

БЛЪСКАн от тълпата jostled by the crowd

(силно и грубо) push, knock; strike, thump; (насам, натам) pull about; (удрям) dashagainst); (за вятър, вълни) buffet, toss; (повалям) knock down

БЛЪСна го кола/трамвай he was knocked down by a car/tram

(по врата) pound, bang

той БЛЪСна главата си о стената he dashed/ran his head against the wall

той БЛЪСна врата he slammed the door (to)

БЛЪСКАМ вратата под носа на някого shut/slam/bang the door in someone's face

БЛЪСКАМ се (удрям се в) hitagainst); dash; (за кола и пр.) crashagainst; в into); jar (upon, against); driveagainst); stumbleagainst), разг. bundleinto someone); (с лакти) elbow; (в тълпа) jostle; (за вълни) washwash upon), welter; (трясвам се, за врата) slam, bang

корабът се БЛЪСна в скалата the slip hit/was dashed against the rocks, the ship ran on the rocks

не се БЛЪСКАйте! don't push

БЛЪСКАМ се! (работя усилено) toil and moil

БЛЪСКАМ си главата/ума/ангелите beat/busy/cudgel/rack one's brains (about, with); be at one's wit's end, be in a quandary

оставям някого сам да си БЛЪСКА главата leave someone to his own devices

БЛЪСна ме главата I got a (bad) headache

БЛЪСКАМ вратата push the door to

БЛЪСКАМ се barge, hurtle, scramble, squash

БЛЪСКАМ се с глава butt