Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
благоприятно - не е в основна форма, основната форма е благоприятен

благоприятен

(за отговор и пр.) favourable, auspicious; friendly

(за момент) propi-tious, opportune, auspicious

(за вятър) propitious, favourable, fair

най-благоприятни условия, най-благоприятно положение optimum

той ми направи благоприятно впечатление he impressed me in his favour. he impressed me favourably; I was favourably impressed by him

благоприятни новини good news

при благоприятно време wind and weather permitting

БЛАГОПРИЯТЕН случай opportunity

изчаквам БЛАГОПРИЯТЕН момент watch o.'s opportunity

в най-БЛАГОПРИЯТЕН случай under the most favourable ciroumstances