Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
бишнат - непозната дума за речника

бия

1. (нанасям удари) beat, thrash; whop

(с камшик) flog, whip, welt; lash

ам. разг. whale

(животно с камшик, за да върви) lash on

(с нещо плоско) thwack, whack, ам. разг, paddle

(с пръчка) thrash, whip. flog, cane, birch, cudgel

(с юмруци) pummel

(удрям) hit, strike

БИЯ някого до безсъзнание/до посиняване/до смърт beat/thrash s.o. within an inch of his life; beat s.o. black and blue; beat the tar out of s.o.

2. (убивам при лов) shoot, kill

3. (стрелям, обстрелвам) fire (по at, on)

(за артилерия) shell

пушката бие надалеч the gun has a long range

БИЯ в целта hit the mark

4. (удрям) beat, ring

БИЯ камбана ring/toll a bell, (шумно) jangle/peal a bell

БИЯ за умряло/за погребение toll a funeral knell

(за камбана, непрех.) ring, toll, peal

(за звънец) ring

звънецът бие the bell rings, there goes the bell

(за часовник) strike

часовникът бие 3 часа the clock strikes three

5. (за пулс, сърце) beat, throb, pulsate

(силно-за сърце) leap

6. (удрям продължително) beat

(масло) churn

(яйца) whisk, beat up, whip

(кова, чукам) forge, hammer

бий желязото, докато е горещо strike while the iron is hot

(за дъжд) beat, drive (no against)

7. прен. (побеждавам) beat (s.o.), win (against s.o.), разг. lick (s.o.)

БИЯ на нула сп. разг. white-wash. beat hollow

БИЯ пo гласове outvote

БИЯ рекорда beat the record; cap the climax/the globe

8. клоня към, изглеждам, соча

(за цвят) нещо бие на синьо s.th. has a bluish tint

разбирам накъде биеш I see what you're driving at, I understand your drift

9. (блещя) shine

лампата ми бие в очите the light-lamp shines straight in my eyes, the light blinds me

10. (разобличаван) denounce. hit out at, wage war on

БИЯ пo бюрокрацията hit out at bureaucracy/разг. at red tape

11. (правя впечатление) hit in the eye

това бие в очи it hits one in the eye, it leaps to the eye, it catches/strikes the eye, it strikes one

БИЯ отбой (и прен.) beat a retreat

БИЯ път tramp, trudge, plod along, beat/pad the hoof

БИЯ тревога give/raise/sound the alarm/tocsin, raise an alarm

БИЯ на чувства play on s.o.'s feelings

един бие тъпана, друг обира парсата one beats the bush, and another catches the bird

кой те биеше през устата да казваш whatever made you tell; why on earth didn't you keep mum

БИЯ ce

12. fight, have a fight; combat

БИЯ се на дуел fight a duel

БИЯ се до последна капка кръв fight to a/the finish

БИЯ се до смърт fight to the death

13. (блъскам се) beat (against)

БИЯ се в главата/ума repent, разг. I could kick myself (задето for с ger.)

БИЯ се в гърдите прен, thump o.'s breast/chest; boast; take merit to o.'s

blow
o.'s own trumpet/horn, разг. talk big