Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
аум - непозната дума, може би имахте предвид ум, Наум или наум

ум

mind, intellect, wit, brains, разг. grey-matter. nous

шег. pericranium

(начин на мислене) mentality

голям УМ а strong mind, a mind of wide scope/of great capacity

ограничен УМ a mind of limited scope

природен УМ mother wit

бърз УМ a quick mind, present wit

с УМa си съм be in o.'s senses/in o.'s right mind

не съм с УМа си not be right in o.'s head, not be quite all there, be out of o.'s senses, be off o.'s head/rocker, wander in o.'s mind

дойде ми на УМ, че it occurred to me that. it came to my mind that, the thought/idea struck me that

не ми дойде на УМ it never occurred to me/crossed my mind, I didn't think of it

и през УМ не би ми минало I wouldn't dream of it

излезе/изскочи ми от УМ a. I (clean) forgot, it slipped from my mind

нещо не ми излиза от УМа have s.th. on o.'s mind

цял ден не ми излезе от УМа it lay on my mind all day

не може да ми излезе от УМа I can't get it out of my mind

каквото му е на УМа, това му е на езика he wears his heart upon his sleeve

близко е до УМa it stands to reason

стига ми УМът вж. стигам

сече му УМът he has a fine brain, he has a good head on his shoulders

доколкото ми сече УМът according to o.'s lights

загубвам си УМа go mad (пo on); be mad/am. crazy (about); go off o.'s head

be
out of o.'s mind. be driven out of o.'s wits (от with)

да не си си загубилУМа? have you taken leave of your senses?

вземам УМа на някого strike s.o. speechless, take s.o.'s breath away

вземам УМa на слушателите bring down the house, sweep everybody off their feet

УМът ми се взема при мисълта my mind/brain reels at the thought

загубвам УМа и дума lose o.'s head, o.'s heart grows faint within one; be frightened out of o.'s senses/wits, be stricken all of a heap, get into a flap

научавам се на УМ и разум learn sense

научавам някого на УМ и разум teach s.o. some sense

да ти дойдеУМът в главата this will bring you back to your senses, this will knock some sense into you

бия някого да му дойде УМът в главата thrash s.o. into a happier/into a more reasonable state of mind

идва ми УМът в главата come to o.'s senses, cast o.'s colt's teeth

опичам/събирам си УМа be careful, watch out, watch o.'s step. mind o.'s step/o.'s p's and q's, mind what one is about, be on o.'s guard, keep o.'s wits about one

забърквам УМа на някого muddle s.o.'s head

завъртвам УМа на някого turn s.o.'s head

УМът ми не го побира this is beyond all reason, it's inconceivable

УМът ми е другаде my thoughts are elsewhere

УМът му е винаги някъде другаде he is always wool-gathering

едно на УМ мат. carry one

имам си едно на УМ, че remember (that), never forget (that), bear in mind (that)

идва ми друг УМ change o.'s mind, veer

тръгвам/повличам се пo УМ а на be stupid enough to follow

останало ми е в УМа, че I seem to remember that, I rather think (that)

от УМa си тегли he has only himself to blame, it's his own fault

с кой УМ го направи? how could you do that?

УМ да ти зайде! topping, ripping, smashing

УМ царува, УМ робува, УМ патки пасе some are wise and some are otherwise; that's what comes of not using your head