Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
айпод - непозната дума, може би имахте предвид под, ай под или анод

под

1. същ. floor

слагам ПОД (на стая и пр.) floor (a room etc.)

2. предл. under

(на no-ниско равнище/степен от) below, beneath, underneath

ПОД коляното below the knee

ПОД нулата below zero, below freezing point

ПОД морското равнище below sea-level

ПОД средното равнище below (the) average

ПОД всяка критика beneath criticism

ПОД селото below the village

ПОД продажната стойност below the market value

подписвам се ПОД документ sign a document

той е ПОД трийсет години he is under thirty

3. (при име. надслов и пр.) under

ПОД заглавие under the headline of

ПОД името under/by the name of

пиша ПОД псевдоним... write under the penname of...

4. (за начин) at; in; under

държа ПОД ключ keep under lock and key

ПОД лихва at interest

ПОД прав ъгъл at right angles

ПОД залог on security

ПОД гаранция on bail

ПОД пара under steam

ПОД клетва on/under oath

ПОД ред in order; in succession

ПОД тайна in secret

ПОД строй in military formation

ПОД форма на in the shape/form of

ПОД маската на under the guise of

ПОД наем/печат вж. наем, печат

5. (за обстоятелства) under; in

ПОД налягане under pressure

ПОД неприятелски огън under enemy fire

ПОД акомпанимента на to the accompaniment of

ПОД дъжда in the rain

6. (за ръководство, власт, влияние, грижи, редакция) under; in

ПОД командата/влиянието на някого under s.o.'s command/influence

ПОДробство in slavery/bondage

ПОД чуждо робство under foreign domination

ПОД надзор under control/supervision

ПОД арест/стража under arrest/escort

ПОД грижите на някого under s.o.'s care

ПОД ведомството на under the administration of

ПОД властта на някого in s.o.'s power

ПОД редакцията на edited by, under the editorship of

ПОД диктовката на at the dictation/bidding of

давам ПОД съд вж. съд

ПОД коса на някого under s.o.'s nose

какво трябва да разбирам ПОД това? what am I to understand by this?

гледам ПОД око frown (at), look askance (at)

говоря ПОД носа си speak under/below o.'s breath

смея се ПОД мустак laugh in o.'s beard, laugh up o.'s sleeve

поставям ПОД съмнение call in question. подавам, подям

7. (давам) hand, pass, reach

ПОД ръка hold out/stretch out/extend o.'s hand, offer o.'s hand in greeting

(помагам) lend a (helping) hand (на to)

ПОДe си ръце join hands

той ми подаде парите he reached the money (out) toward me

ПОД глава от вратата pop/stick o.'s head round the door

ПОД главя през прозореца pop/stick o.'s head out of the window

подайте ми солта, моля pass/reach me the salt, please

бутилката се подаваше от ръка на ръка the bottle passed from hand to hand

8. сп. тех. feed

(топка) сп. pass, serve

(при футбол и пр.) pass

(при игра на карти) lead

(за диригент) give the clue

ПОД реплика на актьор театр. feed an actor

ПОД топката към средата на игрището middle

ПОД на нападателите сп. (футбол) feed the forwards

9. (доку-мент) file, hand in, submit (до to)

(телеграма) send, hand in

ПОД протест enter a protest

(оплакване и пр.) lodge (до with), present

(тъжба, жалба) юр. lay

ПОД заявление apply (за for)

ПОД молба file a petition (до with)

ПОД глас cast a vote

ПОД оставка resign office, submit/tend o.'s resignation, (за министър) resign o.'s portfolio, (във войската) send in o.'s papers

ПОД се (показвам се) peep out, peer

(издавам се напред) project, stick out, (нагоре) stick up

(виждам се) show, stick out

(вися навън) hang out