Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Злидол - непозната дума, може би имахте предвид следил (следя), зли дол или следял

следя

1. watch, follow; keep an eye on, keep an eye open (for)

СЛЕДЯ внимателно watch closely, keep a close watch on

СЛЕДЯ зорко keep a sharp/watchful eye on

СЛЕДЯ с поглед follow with o.'s eyes

(обръщам внимание на) attend to

СЛЕДЯ мисълта на attend to the thought of; follow the train of s.o.'s thought

СЛЕДЯ за оказиони be on the look-out for bargains

2. (наблюдавам, в течение съм на, не загубвам връзката си с) follow, keep up with, keep track of, keep abreast of

СЛЕДЯ политиката/събитията на деня keep up with politics/current affairs

СЛЕДЯ вестниците follow the papers

СЛЕДЯ развитието на събитията follow/observe the cоurse of events, keep in touch with the situation

СЛЕДЯ развитието на науката keep abreast of science

СЛЕДЯ разговора follow the conversation

СЛЕДЯ модата keep up with/follow the fashion

3. (грижа се за) see (за to)

СЛЕДЯ за изпълнението на плана see to the execution of the plan; see to it that the plan is executed

4. (наблюдавам тайно) keep under observation, (шпионирам) spy (on)

(вървя no следите на) track, trace, trail, разг. shadow, dog

СЛЕДЯ някого по стъпките dog s.o.'s steps